logo-right

Към 18.10.2013

18 Октомври 2013

Предложени промени във връзка с признаване на приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания

Изготвен е законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане с цел признаване на приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания и данъчно третиране на задължения, признаване на разходи, представляващи доходи на местни физически лица, освобождаване от облагане на определени доходи на чуждестранни юридически лица с източник Република България. С приемането на предложените промени се цели разширяване възможностите за изпълнение на вземанията и облекчаване режима на облагане на чуждестранни лица, което би се отразило благоприятно на инвестиционния климат в страната.

(източник: Народно събрание)


Противодействие на данъчни измами и отклонение от данъчно облагане

Законопроектът за Закон за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици предвижда възможност за противодействие на данъчните измами и отклонението от данъчно облагане, както и на схемите за агресивно данъчно планиране, в които се използват дружества, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Предложените в законопроекта мерки са свързани с програма за повишаване сигурността на данъчните системи, стимулиране обмена на информация за данъчни цели между държавите, насърчаване разкриването на информация от юрисдикции с преференциален данъчен режим. Основен мотив за предложените промени е стремежът да се намали инвестирането на капитали с неясен произход, което да доведе до повече прозрачност при управлението на инвестициите, част от търговския оборот.  

(източник: Народно събрание)


Безконфликтно колективно управление на авторските и сродните права

Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права е представена възможност за усъвършенстване на законодателната уредба с цел организирането на безконфликтно и колективно управление на авторските и сродните права. Предложените изменения целят по-голяма яснота и защита на ползвателите и по-висока степен на ефективност на действащото в тази сфера законодателство.

(източник: Народно събрание)