logo-right

Към 11.10.2013

11 Октомври 2013

Предложени промени във връзка със защитата на потребителите при разпространение на лекарствени продукти

Внесен е законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина с цел засилване мерките за ограничаване на разходването на лекарствата. Законопроектът предвижда създаването на Експертен съвет по търговия на дребно с лекарствени продукти към Изпълнителната агенция по лекарствата, който да има възпираща функция в случай на установяване дефицит на определени лекарствени продукти. С предложения законопроектсе цели гарантиране и улесняване достъпа до необходимите медикаменти.

(източник: Народно събрание)


Усъвършенстване на административното правораздаване

Основният мотив за изготвяне на Законопроекта за изменение на Административнопроцесуалния кодекс е обезпечаване достъпа на гражданите до административно правосъдие и осигуряване на по-равномерно разпределение на делата между първоинстанционните административни съдилища. В тази връзка, с цел разтоварване на Административен съд – София град, се предвижда териториална компетентност на съответните административни съдилища по седалището на териториалното подразделение на административния орган, издал оспорвания акт.

(източник: Народно събрание)