logo-right

Към 27.10.2013

27 Октомври 2013

Контрол върху движението на стоки с висок фискален риск

Министерският съвет внесе законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Представени са промени по процедурата за административно сътрудничество с другите държави-членки на Европейския съюз. Предложени са разпоредби, регламентиращи осъществяването на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск. Приемането им ще осигури по-ефективни мерки за защита на фискалната позиция и предотвратяване неплащането на ДДС, корпоративни данъци и данъци върху доходите на физически лица.

 (източник: Народно събрание)


Мораториум върху мораториума?

В ДВ, бр. 93 от 25.10.2013 г. е обнародвано решението на Народното събрание за налагане на мораториум върху придобиването на право на собственост върху земя на територията на България от страна на чужденци и чуждестранни юридически лица. С приетата мярка се удължава срока на досегашната абсолютна забрана за придобиване на земя от чуждестранни лица до 1 януари 2020 г. Доколкото широко разпространената и  съществуваща до момента практика, чужденци да закупуват земя посредством учредяването на българско дружество, не очакваме мораториумът да постигне целения от законодателя ефект.

(източник: ДВ 92, 2013 г.)


Извършено нарушение от страна на „Булстаком“ АД?

С Решение № 1341 Комисия за защита на конкуренцията установява, че „Булстаком“ АД не е извършило нарушение във връзка с ценовата политика на дружеството на пазара на разпространение на телевизионни програми на дребно.

 (източник: Комисия за защита на конкуренцията)