logo-right

Към 08.11.2013

08 Ноември 2013

По-сурови мерки срещу юридическите лица, които се обогатяват в резултат на извършено престъпление

Министерският съвет внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, който има за цел да отговори на отправените препоръки от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и да се уеднакви българското законодателство с разпоредбите на Конвенцията на ООН срещу корупцията. Предложени са промени, чрез които се усъвършенства реализацията на отговорността на юридическите лица, обогатили се в резултат на извършено престъпление. Измененията и допълненията предвиждат възможност да се образува производство срещу юридическото лице, независимо от основанието, поради което производството срещу физическото лице е прекратено или не може да продължи, увеличаване на максималния размер на санкцията, както и възможност в полза на държавата да се отнемат облагите, придобити от престъплението. За пръв път се предлага дефиниция на понятията „пряка” и „непряка” облага от престъпление. Законопроектът цели да ограничи злоупотребите на юридическите лица с по-превантивни мерки.

(източник: Народно събрание)


Нови способи за защита срещу нелоялни търговци

Потребителите биха могли да черпят правата си от ясни и прозрачни, законово уредени процедури, приведени в съответствие с европейското законодателство, в случай, че внесеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, бъде приет. Някои от основните предложения са свързани с увеличаване на срока (от 7 на 14 дни), в който потребител има право да се откаже от сключения договор. Предложените промени биха уредили изрично и максималният срок за доставка на стоки (до 30 дни от датата на сключване на договора), а също така и задължението на търговеца да удовлетвори искане за разваляне на договора или замяна на стока с нова в случай, когато след извършени три поправки, същата отново прояви дефект. Видно от гореизложеното, целта е да се създаде правна рамка за защита на потребителите, отговаряща на бързото развитие на новите техники за продажба на стоки и услуги.

(източник: Народно събрание)


Икономическата група – Булгартабак придобива едноличен контрол върху  дистрибутори на печатни издания на национално и регионално ниво?

С Решение № 1455 на Комисия за защита на конкуренцията се разрешава концентрацията между „Табак Маркет“ АД и следните 9 дружества:  „Национална агенция за разпространение“ ЕАД, „Варна Прес-Аврамова и фамилия“ ООД, „Одесос-М“ ООД, „Александров Прес“ ООД, „Ита“ ООД, „Боби-Прес“ ООД, „Комекс 92“ ЕООД, „Вест Прес РА“ ЕООД и „Разпространение на печата“ АД. Целта на концентрацията е разширяване на търговската дейност на „Табак Маркет“ АД чрез изграждане на собствена дистрибуторска мрежа от специализирани магазини за цигари, алкохол и печатни издания. Може да се очаква, че подобно обособяване би довело до значително повишаване на конкурентноспососбността и продажбите както на придобиващото дружество, така и на придобиваните предприятия.

 (източник: Комисия за защита на конкуренцията)