logo-right

Към 01.11.2013

01 Ноември 2013

Данък „лихва” – непроменен.

С Решение от 24 октомври 2013 г. Конституционният съд (КС) отхвърли искането на омбудсмана за установяване на противоконституционност на текст от закона, според който при авансово изплащане на дохода от лихви по депозити в търговски банки, той се счита за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване. Макар в свое предходно решение самият КС да прогласява правилото за неретроактивност (неприлагане на действие с обратна сила) на данъчната норма като конституционен принцип, с настоящото съдът отхвърля искането на омбудсмана, с което очевидно провежда непоследователна съдебна практика. Безспорен е фактът, че подобна уредба противоречи на принципа на правната сигурност, заложен и в правото на Европейския съюз.

 (източник: Държавен вестник)


Извършено нарушение от страна на „Рубелла Бюти“ АД

С Решение № 1423, Комисията за защита на конкуренцията налага санкции за извършени нарушения от „Рубелла Бюти“ АД. С изпратеното становище до членовете на „Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика“, изпълнителният директор на „Рубелла Бюти“ обвинява „Ален Мак-България“ ЕАД за извършени противозаконни действия, състоящи се в подаването на  заявки за регистрация на марки, в момент, когато марките вече са били спечелени на търг от „Рубелла Бюти“ АД, но съдът все още не е потвърдил новия собственик, както и за подадено искане от страна на  „Ален Мак-България“ ЕАД за отмяна на регистрация на продадените марки, на основание, че не са използвани повече от пет години. КЗК счита, че със становището си, „Рубелла Бюти“ уврежда доброто име на „Ален Мак-България“ ЕАД чрез представянето на факти от обективната действителност в изопачен вид, тъй като процедурата за отмяна на регистрацията пред OHIM продължава и съответно установено противоправно деяние, извършено от „Ален Мак-България“ ЕАД, не съществува. Второто извършено от „Рубелла Бюти“ АД нарушение е свързано с изпращането на писмо от „Рубелла Бюти“ АД, в което компанията макар все още да не официален собственик на съответните марки, се представя за такъв  и призовава редица доставчици на опакови и печатни изделия да се прекратят доставките към лица, различни от „Рубелла Бюти“ АД, на опаковки за продукти с търговски марки, идентични с притежаваните от „Ален Мак-България“ ЕАД марки. С Решението си КЗК налага  имуществена санкция на дружеството за двете извършени нарушения в размер на приблизително 600 000 лв.

 (източник: Комисия за защита на конкуренцията)