logo-right

Към 02.12.2013

02 Декември 2013

КЗК налага над 1 000 000 лв. глоба на „Енерго-Про Мрежи“

С Решение № 1576, Комисията за защита на конкуренцията налага имуществена санкция и поведенческа мярка за извършено нарушение от „Енерго-Про Мрежи“ АД (предишно „Е.ОН България Мрежи“ ЕАД) спрямо „Хаос Инвест“ ЕАД.

С цел предпазване на електропреносната мрежа от повреди, както и създаване на сигурност, безопасност и ефективно функциониране на електроенергийните системи, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО) въвежда ограничения на производството на електрическа енергия.

Режимът на въвеждане на съответните ограничения се урежда в Наредба 10/2004 г., като указанията за параметрите на органиченията се издават от ЕСО към електроразпределителните дружества, едно от които е „Енерго-Про Мрежи“ АД. Електроразпределителните дружества от своя страна, осигуряват прилагането на ограниченията от конкретните производители на електрическа енергия, включени в тяхната мрежа.

КЗК установява, че при реализиране на ограниченията, „Енерго-Про Мрежи“ АД е нарушило принципа на равнопоставеност и пропорционалност, като предпочтително първоначално е налагало намаляване на производството на централи с бързо реагиращи системи на управление (като тази на „Хаос Инвест“ ЕАД), тъй като по този начин изискванията на ЕСО се постигат в максимално кратки срокове. Така на практика се оказва, че модерните централи биват ограничавани по-често и за по-продължителни периоди от време, а привилигировани са производителите, чиито мощности не разполагат с гъвкави и модерни системи за управление. По-продължителната работа, а оттам и по-добрата стопанска реализация на тези централи, се постига единствено благодарение на остарялата технология и организация на работа, която предполага необходимост от повече време за въвеждане на диспечерските заповеди.

При определяне на размера на имуществената санкция съобразно с методиките си, КЗК е взела предвид тежестта на нарушението. Комисията приема, че се касае за нарушение от стратегическо естество, тъй като може да се стигне до изключване на конкуренти от пазара, поради което нарушението се квалифицира като тежко. Отчетена е и продължителността на нарушението – 3 години и 1 месец. На тази база КЗК е наложила имуществена санкция на „Енерго-Про Мрежи“ АД в размер на 5 % от нетните приходи на дружеството на стойност 1 034 755 лв. Наложена е и поведенческа мярка, която предписва на дружеството осъществяването на управление на производствените мощности, подчинено на принципа на равноспоставеност между производителите на електрическа енергия при пропорционално разпределяне на ограниченията на постъпващата в разпределителната мрежа енергия.

(източник: Комисия за защита на конкуренцията)