logo-right

Към 09.12.2013

09 Декември 2013

„Данон Сердика“ АД преминава под едноличния контрол на „Шрайбер Фуудс, Инк.“

С Решение № 1566 на Комисия за защита на конкуренцията се разрешава концентрацията между „Шрайбер Фуудс, Инк“ и „Данон Сердика“ АД. Концентрацията ще се осъществи чрез придобиване на едноличен контрол от страна на „Шрайбер Фуудс, Инк“ върху производствената част на търговското предприятие на „Данон Сердика“ АД. За целта, в България ще бъде учредено еднолично дружество с ограничена отговорност – „Шрайбер Фуудс България“ ЕООД.

„Шрайбер Фуудс, Инк“ притежава дистрибуторски мрежи в Австрия, Бразилия, Германия, Индия, Мексико, САЩ и Уругвай, в които произвежда и предлага млечни продукти. Придобиването на дейността за производство на млечни продукти на „Данон Сердика“ АД е част от планираното придобиване на дъщерните дружества на „Данон СА“, Франция в България, Чехия и Португалия по силата на Основен договор за покупко-продажба, сключен между „Данон СА“, Франция и „Шрайбер Фуудс, Инк“. В допълнение към Основния договор се предвижда двете дружества да сключат договор за производство и договор за преходни услуги. На база така сключените договори, обособените части от предприятието, обект на придобиване, ще продължат да произвеждат продукти с марките на Данон в договорените обеми, с което се цели оптимизиране на производствения капацитет, на разходите и подобряване на конкурентноспособността на съответните пазари.

(източник: Комисия за защита на конкуренцията)