logo-right

Към 16.12.2013

16 Декември 2013

Нови стъпки за ВКС в опит за подобряване на правораздаването в Република България

Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия към ВКС се произнесе по редица спорни въпроси с общо решение по тълкувателно дело 1 по описа за 2013 г. Една от най-важните теми касае правомощията на въззивния съд във връзка с доклада на делото, когато първоинстанционният съд не го е изготвил съгласно разпоредбите на закона, респективно когато докладът е непълен или неточен. В тази връзка, ВКС приема, че въззивният съд не следи служебно за допуснати процесуални нарушения, свързани с доклада на първата инстанция. В случай обаче, че въззивната жалба съдържа обосновано оплакване за допуснати нарушения на съдопроизводствените правила във връзка с доклада, въззивният съд дължи указания до страните относно възможността да предприемат тези процесуални действия по посочване на относими към спора доказателства, които не са извършени заради непълнотата или неточността на доклада и погрешни указания от първата инстанция. Ако въззивният съд прецени, че квалификация, извършена от страна на първоинстанционния съд в доклада, е неправилна и заради това страните са били заблудени относно подлежащите на доказване факти, въззивният съд следва служебно да обезпечи приложение на правилната материалноправна норма, като даде допълнителни указания на участващите в процеса страни.

(източник: ВКС)