logo-right

Към 27.12.2013

27 Декември 2013

„Евроинс Иншурънс Груп“ АД поглъща „Интерамерикан България Животозастраховане“ ЕАД

С Решение № 1630 Комисията за защита на конкуренцията разрешава концентрацията чрез придобиване от „Евроинс Иншурънс Груп“ АД на едноличен контрол върху „Интерамерикан България Животозастраховане“ ЕАД.

„Евроинс Иншурънс Груп“ АД е дружество, упражняващо пряк или непряк едноличен контрол върху следните дружества: „Застрахователно дружество Евроинс“ АД и „Евроинс – Здравно Осигуряване ЗЕАД“ ЗЕАД, чийто основен предмет е извършването на застрахователна дейност. През последните години „Евроинс Иншурънс Груп“ АД разширява дейността си не само в България, но участва и в застрахователни компании в Румъния, Македония, Сърбия и Турция.

От своя страна, Ахмеа Б.В., Холандия – едноличен собственик на капитала на „Интерамерикан България Животозастраховане“ ЕАД, встъпва в сделката в израз на намерението си да се оттегли от застрахователния пазар в България, решение, което е декларирано и пред КЗК.

В резултат на извършеното проучване КЗК стига до извода, че предвид факта, че всеки участник на застрахователния пазар предлага широка продуктова гама, която води до засилена конкуренция и разпокъсаност на пазарните позиции, трудно би било едно предприятие да придобие господстващо положение на който и да е от сегментите на застрахователния пазар. Поради това, КЗК разрешава  осъществяването на настоящата концентрация. С придобиването на едноличен  контрол от „Евроинс Иншурънс Груп“ АД върху дейността на „Интерамерикан България Животозастраховане“ ЕАД  се цели разширяване на продуктовата гама на застраховките, което ще доведе до трайни положителни ефекти. От „Евроинс Иншурънс Груп“ АД очакват с нотифицираната сделка да се повиши способността на придобиващото дружество да действа проконкурентно и в полза на потребителите.

 (източник: Комисия за защита на конкуренцията)