logo-right

Към 10.01.2014

10 Януари 2014

КЗК глобява „Билла България“ ЕООД за заблуждаваща реклама с кампанията „Гаранция “Clever” най-ниска цена“

С Решение № 1715, Комисията за защита на конкуренцията установява извършено нарушение от „Билла България“ ЕООД, изразяващо се в разпространение на заблуждаваща реклама.

С рекламната кампания „Гаранция “Clever” най-ниска цена“, „Билла България“ ЕООД „гарантира“ на своите клиенти, че в съответния период продуктите с марката “Clever” се продават на най-ниска цена сред сравнимите продукти, предлагани от осем конкурентни вериги. Сигналът в КЗК е подаден от потребител, който в един и същи ден закупува от Лидл и Кауфланд сходни продукти на цени по-ниски от цените на продуктите с марка “Clever”, предлагани в магазин Билла. „Билла България“ ЕООД отказва връщане на разликата в цената, въпреки че продуктите от трите вериги са от една и съща продуктова група.

В действителност „гаранцията“ за най-ниска цена, която е основно мото на рекламната кампания, не съществува. Създава се погрешната представа, че стоката с марка “Clever”, от една страна, се предлага на най-ниска цена, въпреки, че изначално, в правилата на промоцията се допуска възможността продуктите “Clever” да се предлагат на по-високи цени спрямо цените на сравними продукти в други вериги, а, от друга страна, „Билла България“ ЕООД на практика не създава никаква „гаранция“ за потребителите, че твърдението за най-ниска цена съответства на истината. Всъщност, се установява, че дори при евентуална продажба на сравним продукт на по-ниска цена, цената на съответния продукт “Clever” се намалява до ниво „не по-високо“ от конкурентната цена, което не означава най-ниска цена, т.е. намалената цена не е задължително под цената на сравнимия продукт. Освен това, в случаите, когато извършването на седмичната проверка и евентуалното намаляване на цените се извършва в две последователни седмици „Билла България“ ЕООД не намалява цената на съответния продукт “Clever” до нивото на цената на сравнимия такъв за съответния период. Така на практика се оказва, че реализирането на рекламната кампания „Гаранция “Clever” най-ниска цена“, не отговаря нито на официално анонсираните правила на кампанията, нито на реалните цени на продуктите, поради което, КЗК установява, че рекламната кампания въвежда потенциалните потребители в заблуждение.

При определяне на размера на имуществената санкция, КЗК приема, че се касае за нарушение с висока степен на обществена опасност, което злоупотребява с доверието на потребителите. Отчетени са и обстоятелствата, че рекламната кампания е осъществявана с различни способи, които дават възможност тя да достигне до неограничен кръг лица. Взети са предвид и продължителността на нарушението – повече от седем месеца, както и утежняващото обстоятелство, че въпреки образуваното производство, от „Билла България“ ЕООД не са взети мерки за преустановяване разпространението на заблуждаващата рекламна кампания. Взет е предвид и фактът, че след заплащане на санкцията дружеството трябва да е в състояние да оперира пълноценно на пазара. На тази база КЗК е наложила имуществена санкция на „Билла България“ ЕООД в размер на 0,1 % от нетните приходи на дружеството за предходната година на стойност 483 077 лв. С цел да бъде преустановено нарушението, КЗК задължава „Билла България“ ЕООД да публикува настоящето решение в два национални печатни ежедневника за своя сметка, самото послание на кампанията да бъде променено, официалните правила да се детайлизират, а разпространението им да се разшири.

(източник: Комисия за защита на конкуренцията)