logo-right

Към 16.02.2017

16 Февруари 2017

От 1 януари 2017 г., функционира регистърът на банковите сметки и сейфовете.

За създаването му през септември 2016 година Управителният съвет на Българската народна банка прие Наредба № 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове. Този нормативен акт в детайли определя редът за подаване и получаване на информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове, поддържан от БНБ.

На практика, регистърът цели да осигури централизирана информация за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки и техните пълномощници.

Информация от регистъра ще могат да получават редица държавни органи и банките, както е посочено в чл. 56а, ал. 3 от Закона за кредитните институции, както и физически и юридически лица относно съдържащите се за тях данни в регистъра.

Това несъмнено е крачка в правилната посока. Тази база данни ще бъде особено полезна за държавните институции и банките, ще спести административен ресурс и време при бързата идентификация на титулярите на банкови сметки в България, което и до момента беше възможно но се реализираше чрез една бавна, тромава и в този смисъл безсмислено разточителна на ресурси процедура. В бъдеще, за постигането на още по-голяма полза от регистърът, следва да се намери и правилна формула за достъпването и ползването му от финансовите институции при идентификацията, най-вече на ползвателите на потребителски кредити.