logo-right

Към 22.02.2017

22 Февруари 2017

Съдът постанови поредно положително съдебно решение за присъждане на вреди, причинени от удържането на противоконституционната 20 % такса по ЗЕВИ

Усилията на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ за защита на ВЕИ производители, претърпели вреди от противозаконни действия на българската държава, се увенчаха и този път с успех. Осъществяваното представителство пред съда, целящо възстановяване на заплатената от производителите 20 % такса е безпрецедентно, като за първи път именно нашият правен офис поема нелеката задача да оспори широко застъпеното в правната теория и съдебна практика разбиране, че заплатените такси не подлежат на връщане.

От началото на 2017 г. Софийски районен съд (СРС) отново ясно демонстрира, че това статукво може да бъде променено, като отново постанови решение, с което осъди Република България да обезщети представляваното от „Пенков, Марков и партньори“ дружество производител на електрическа енергия от ВЕИ за вредите, причинени на производителя от приложението на противоконституционната такса за минал период.

В своето решение СРС потвърди застъпеното от нашата правна кантора разбиране, че претендираните суми представляват обезщетение за претърпени от ВЕИ производителя имуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи от реализиране на приход от цена на произведена електрическа енергия, настъпили вследствие на действия на народни представители от 42-рото Народно събрание, изразяващи се в приемане на разпоредбите на чл. 35а и сл. ЗЕВИ.

Наред с това съдът е възприел и изложения и застъпен от „Пенков, Марков и партньори“ аргумент за противоречие на 20 % такса с чл. 107, пар. 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз, съгласно която разпоредба освен когато е предвидено друго в правото на ЕС, всяка помощ, предоставена от държава-членка или чрез ресурси на държава-членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите-членки, е несъвместима с вътрешния пазар. В този смисъл съдът е потвърдил факта, че удържаната 20 % такса се явява дискриминационна спрямо ВЕИ производителите от вятърна и слънчева енергия, по отношение на които са били приложими обявените за противоконституционни разпоредби.

Следва да бъде проследено дали практиката за справедливо обезщетяване на причинените на този сектор производители вреди ще бъде продължена и утвърдена и от останалите съдебни състави, разглеждащи дела с този предмет.