logo-right

Към 07.09.2017

07 Септември 2017

Нова Наредба за представителите по индустриална собственост

Приета е нова Наредба за представителите по индустриална собственост (ПМС № 161 от 04.08.2017 г., обн., ДВ, бр. 64 от 8.08.2017 г.).  Наредбата урежда професията на представителите по индустриална собственост като регулирана професия в съответствие с Директива № 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар и Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации. Наредбата ще влезе в сила считано от 09.09.2017 г.

Промените, които се въвеждат, се свеждат до това, че професионална квалификация на представител по индустриална собственост ще се придобива само след успешно положен изпит пред Патентното ведомство. В тази връзка отпада възможността за вписване в регистъра на представителите на лица по право. Премахва се също и изискването за стаж от 2 години преди допускането до изпит за представител. Регламентира се редът за признаване на чуждестранни лица от ЕИП на професионална квалификация на представител и редът за еднократно или временно предоставяне на услуги в Република България. За упражняване на своята професия представителите ще могат да се обединяват в съдружия.

Считаме, че с възможностите българските представители по индустриална собственост да осъществяват дейност в страните от ЕИП, включително посредством  сдружаване с чуждестранни представители, ще се разширят възможностите на нашия екип за по-добро обслужване на клиентите ни в областта на интелектуалната собственост, както в страната, така и в чужбина.