logo-right

Към 06.11.2017

06 Ноември 2017

Промените в Гражданския процесуален кодекс

На 18 октомври 2017 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) въз основа на обединен законопроект, с вносители БСП, ВОЛЯ, ГЕРБ и Обединените Патриоти.

Отделни кардинални промени в материята на гражданския процес включват:

По отношение на начисляваните такси

·         По искове с предмет вещни права, размерът на таксата вече се определя върху една четвърт от цената на иска.

·         За предявените с една молба искове в защита на един интерес ще се дължи една такса, независимо от броя на ответниците.

·         При предявяване с една молба на искове, насочени към защита на различни интереси, таксата ще се събира върху материалния интерес по всяка от претенциите.

·         В изпълнителното производство сборът от всички такси по изпълнението за сметка на длъжника вече няма да може да надвишава размер, определен като процент от минималната работна заплата. При достигне на така определения максимален размер на таксите, евентуално поискани нови изпълнителни действия, ще бъдат за сметка на взискателя. В тази връзка, се предвижда че общият сбор на таксите по изпълнението не включва таксите по администриране на жалби срещу действията на съдебния изпълнител.

Така възприетите разрешения имат за цел създаване на допълнителни гаранции за достъп до правосъдие при определени искови претенции, както и защита на интереса на длъжниците с малък размер на дълга, като мотивите за тази регулация са дългите съдебни спорове за парични задължения, по време на които размерът на главното вземане се надхвърля многократно от натрупаните разноски.

По отношение на касационното производство

Едно от най-съществените изменения в ГПК е свързано именно с разширяване на възможностите за обжалване пред касационна инстанция.

Към основанията за допускане на касационно обжалване са прибавени дела, които са решени в противоречие с актовете на Конституционния съд, Съда на Европейския съюз в Люксембург, или са в разрез с установената от Върховния касационен съд и от някогашния единен Върховен съд практика.

Допълнително се включват като допустими до касация въззивните решения, които са вероятно нищожни или недопустимости, както и очевидно неправилни.

За сметка на това, отпада като основание за допускане на касационно обжалване противоречивото решаване на въпроса от съдилищата.

С цел преодоляване на отделни противоречиви практики изрично се предвижда, че задължителен характер за съдилищата има единствено практиката на ВКС в тълкувателни решения, а не практиката по конкретни казуси.

Във връзка с режима за призоваване

Поради практическите проблеми и потенциала за множество злоупотреби, които създава досегашната уредба на призоваването на ответника чрез залепване на уведомление, този ред вече ще бъде изключение в хипотезата, при която лицето не е могло да бъде намерено след най-малко три посещения на адреса в рамките на един месец, с интервал от една седмица между всяко от тях, като едно от посещенията задължително трябва да е в неработен ден.

След трите посещения, в случай, че призованото лице не се е явило да получи книжата или призовката, съдът служебно ще проверява неговата адресна регистрация и ако тогава установи, че е налице несъвпадение, ще разпорежда ново връчване по настоящия или постоянния адрес.

Ако въпреки това, лицето не се яви да получи книжата, е предвидена възможност връчването да се извърши чрез работодателя на лицето.

Тези правила не се прилагат, ако призовкарят вече е събрал данни от управителя на етажната собственост, от кмета или по друг начин, че ответникът не живее на този адрес.

В изпълнителното производство, съдебният изпълнител ще назначава особен представител на длъжника, когато бъде установено, че той няма постоянен или настоящ адрес.

По отношение на режима на сроковете

Най-накрая, по отношение на процесуалните срокове се предвижда, че сроковете спират да текат за страните през дните, обявени за официални празници, както и по време на съдебната ваканция – от 15 юли до 1 септември.

(Източник: Държавен вестник)