logo-right

Към 20.12.2018

20 Декември 2018

Нов закон предстои да регламентира защитата на търговската тайна

Предстои внасянето в Народното събрание на Република България на изготвения от Министерски съвет изцяло нов Закон за защита на търговската тайна. Проектът на нормативен акт, който вече премина фазата на обществено обсъждане, има за цел транспонирането в българското законодателство на Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване.

Още при първоначалния преглед на проекта интерес предизвиква заложената широка дефиниция на понятието търговска тайна. Това трябва да бъде информация, която едновременно покрива зададените в закона критерии, а именно: представлява тайна по такъв начин, че като цяло или в точната си конфигурация и съвкупност от елементи, не е общоизвестна или лесно достъпна за лица от средите, които обичайно боравят с такъв вид информация; има търговска стойност, поради тайния си характер; по отношение на нея са предприети мерки за запазването й в тайна, от лицето, което има контрол върху информацията. 

Фокус на нормативния акт е въвеждането на специално производство за защита срещу нарушения на търговската тайна. Новата регламентация има за цел да гарантира защитата на засегнатите от подобни нарушения лица, както и ефективното им обезщетяване за евентуалните вреди, претърпени в резултат на неправомерното придобиване, използване и разкриване на търговската тайна. Предвидени са мерки за поверителност в съдебните производства, образувани с цел получаване на защита по реда на новия закон, които мерки позволяват ограничаване на достъпа до дадена информация, при изпълнение на предвидените в проекта условия.

Предвижда се и възможност за налагане на привременни (обезпечителни) мерки за защита на търговската тайна, преди предявяване на иска по реда на новия закон - например преустановяване или забрана за използването или разкриването на търговската тайна като временна мярка, забрана за производство, предлагане, пускане на пазара и т.н. на стоки, предмет на нарушение и т.н.

Отговорността за присъждане от съда на обезщетение за вреди е обективна. Предвидено е, че нарушителят е длъжен да обезщети притежателя на търговската тайна за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неправомерното придобиване, използване или разкриване на търговската тайна, когато нарушителят е знаел или е следвало да знае при съответните обстоятелства, че участва в неправомерно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна. 

Разбира се, предстои да бъде проследено какъв ще бъде финалният текст на закона, както и в каква насока ще се развие съдебната практика по спорове, заведени по реда на новия нормативен акт. Интерес предизвиква и въпросът дали същият ще създаде приложима регулация, която действително ще даде път за защита на бизнеса при нарушаване на един от основните му „активи“ – търговската тайна.