logo-right

ПРАВАТА ВЪРХУ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ В ЕС СЛЕД BREXIT

20 Март 2019

С проекта на Договор за оттеглянето на Обединеното Кралство и Северна Ирландия от Европейския съюз (ЕС), (по-нататък „Проекта“/ „Договора“), който бе съгласуван на 14 ноември 2018 г., се дава отговор на значими въпроси, свързани с действието след BREXIT на правата върху обекти  на интелектуалната собственост (ИС) с обхват на действие в ЕС, като търговска марка на ЕС, дизайн на ЕС, защитени географски означения на ЕС, сертификати за допълнителна закрила на лекарствени продукти и на продукти за растителна защита (SPCs), и обекти на авторското право. Основният въпрос, който се поставя във връзка с BREXIT, e дали правата на ИС с единно териториално действие в ЕС ще продължат да се ползват със закрила на територията на Великобритания след излизането й от ЕС и ако да, то при какви условия. С оглед събитията от 12.03.2019 г., разбира се, може да се очаква, че горепосоченият Договор няма да породи действие. Проектът на Договор вече бе отхвърлен два пъти от британския парламент, като единствената възможност е същият да бъде сключен до 20.03.2019 г., при което BREXIT би могъл да се отложи до 30.06.2019 г.

Липсата на Договор (No-deal BREXIT), на практика би означавало, че условията, договорени в чл.54-61 от проекта, свързани с продължаването на закрилата спрямо вече съществуващите регистрации и публикуваните заявки за регистрация на различни обекти на ИС с единно действие на територията на ЕС, няма да настъпят.

Необходимо е да се напомни, че търговските марки на ЕС и другите обекти на ИС с единно действие са защитени само в рамките на Съюза, но не и в трети държави. Следователно, след BREXIT търговските марки на ЕС, регистрирани преди този момент, вече няма да имат правна закрила във Великобритания. Нормативната уредба на ЕС не съдържа правно основание за „частична трансформация“ на търговска марка на ЕС в търговска марка на Обединеното кралство (независимо дали става дума за периода преди или след датата на окончателното напускане на ЕС). Оттук продължава да съществува неяснота и правна несигурност, подобна на тази отпреди 1 г., за това дали притежателите на права ще продължат да имат това качество и след BREXIT и дали ще получат права върху еквивалентен обект с обхват на закрила на територията на Великобритания. Например, притежателят на търговска марка на ЕС, отнасяща се до същия знак за същите стоки и/или услуги, регистрирана в съответствие с нормативната уредба на ЕС, ще трябва да премине наново през националната процедура по регистрация на търговска марка във Великобритания .  

След внимателен анализ на споменатия вече проект на Договор, адвокатите от „Пенков, Марков и партньори“ са на мнение, че същият, ако все пак бъде приет и договорът бъде сключен (BREXIT with a deal), ще се приеме възможно най-доброто решение за защита на правата и  интересите на правопритежателите. Предложеният проект на Договор защитава интересите на титулярите на права върху обекти на ИС с единно действие в ЕС. От изключително важно значение е, че е предложен правен механизъм, по силата на който придобитите вече права в ЕС биха могли да продължат да действат и за територията на Великобритания след BREXIT.

Така например, в чл. 55 от проекта Договор е уредено производство по регистрация, което се извършва служебно от компетентните органи чрез използването на наличната информация от регистрите на Службата на ЕС по ИС (EUIPO), без да се изисква заплащане на допълнителни административни такси.

Ако Договорът обаче не бъде сключен, съществено биха били увредени интересите на притежателите на регистрирани на марки на ЕС, на регистрирани промишлени дизайни на ЕС, на издадените във Великобритания SPCs, тъй като правата им автоматично ще прекратят действието си след BREXIT. Тези права ще продължат да се ползват със закрила само на територията на останалите 27 държави членки на ЕС, а техните титуляри ще бъдат принудени да преминат през изцяло ново производство по регистрация пред ведомството по интелектуална собственост на Великобритания, в случай, че желаят да продължат да имат закрила за тази държава. По този начин те ще изгубят предимството от по-ранните си права за еквивалентния обект на ИС, който е закрилян в ЕС.

Подобна правна несигурност, като описаната по-горе, би предоставила възможности за злоупотреби от недобросъвестни конкуренти. След BREXIT британските съдилища вече няма да са компетентни по отношение на определянето на валидността и закрилата на обекти на ИС регистрирани в ЕС. Съдебна и административна защита на интелектуалната собственост на територията на Великобритания ще може да се търси едва след приключването на националното производство по регистрация. Това означава, че ако недобросъвестен конкурент междувременно подаде заявка за регистрация на идентичен или сходен обект на ИС, например марка със същото наименование и/или знак за същите стоки и/или услуги, преди това да бъде направено от притежателя на правото, защитено в ЕС, то интересите на последния биха били накърнени съществено.  

Изводът, който следва да се направи, е, че BREXIT със сделка би бил единственото логично и правно обосновано разрешение за притежателите на права върху обекти на ИС с единно действие в Съюза. В противен случай би се създала правна несигурност и възможност за злоупотреби, като резултатите от това могат да се изразят в значителни загуби за производителите и доставчиците на услуги, чиито марки и други обекти на ИС следва да бъдат защитавани тепърва и наново единствено за територията на Великобритания.