logo-right

Ваучерите за почивка като антикризисна мярка 

31 Юли 2020

Туристическият бранш е един от най-сериозно пострадалите вследствие на пандемията COVID-19, а за възстановяването му до предкризисните нива ще са необходими години. Мерките заложени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, важат за периода на наложеното такова, като същите нямат траен характер и не могат да решат проблемите в туризма в дългосрочен план.

Именно за това в края на месец април от група народни представители бяха предложени промени в Закона за туризма, които да подпомогнат както туристическия бранш, така и българските граждани, чрез законово регламентиране на т.нар. ваучери за почивка.

Какво се предлага?

Основните моменти могат да бъдат обобщени по следния начин:

  • средствата за ваучерите ще се определят ежегодно със Закона за държавния бюджет. Те ще се заплащат от работодателя и ще се дават на работника/служителя ежемесечно по подобие на ваучерите за храна;
  • с промени в ЗКПО (чл.204 и чл.209) ваучерите за почивка се приравняват с тези за храна, като по този начин се освобождават от данъчно облагане като вид социални разходи за работодателя;
  • регламентират се правомощия на министъра на туризма да сключва договори с туроператори и туристически агенти, получили разрешение да осъществяват дейност като оператори за издаване на ваучери за почивка;
  • предвижда се министърът на туризма и министърът на финансите да издадат наредба, която да регламентира дейността на операторите.

В ПЗР се регламентира издаването на ваучери за почивка за 2020 г, като е предвидено същите да се финансират с публични средства. Право да получат ваучери за почивка имат физически лица, които са:

  • внасяли осигурителни вноски не по-малко от 8 месеца през последната една календарна година;
  • упражнили са право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
  • родителите за почивка за децата, които посещават училище, не се прекъсвали обучението си и не повтаряли учебната година.

Стойността на ваучерите за едно лице се определя в акта на МС, като не може да бъде по-малко от 100 лв. За 2020 г. е прогнозирано, че това ще ангажира около 500 млн. лв., като по предварителна оценка средствата могат да бъдат осигурени от националния бюджет и с финансиране от ЕС (като вид държавна помощ към туристическия сектор).

Какви са очакваните резултати?

Според официалната статистика на НСИ за 2019 г. пряко заетите в хотели и ресторанти са близо 170 хил. души, но индиректно свързаните сектори с туризма са селското стопанство, транспорт, хранително-вкусова и лека промишленост. Така че кумулативният ефект от туризма засяга около 1 милион работещи в страната и 13% от Брутния вътрешен продукт (БВП) - тоест около 14 млрд. лева са приходите от туризма. Чрез въвеждането на ваучерите за почивка ще бъде постигнат кумулативен ефект като подпомагане на регионалната икономика и потреблението на български продукти, което ще има и пряк ефект върху икономиката на страната. Чрез използването на тези ваучери ще се увеличи и покупателната способност, като последица и стимулирането на икономиката и възстановяването на работни места, които пък ще донесат приходи във фиска от данъци и осигуровки.

Има ли други държави от ЕС с подобни мерки?

Най — близък пример е съседна Румъния, където подобни ваучери са въведени като антикризисна мярка през 2009 г, за да увеличат покупателната способност, стимулират туризма, намалят безработицата в сектора, както и да се борят със сивата икономика. Друг близък пример е Словакия — там ваучерите са освободени от всички данъци и осигуровки, а мрежата от търговски обекти, където могат да бъдат използвани, се състои от обекти за настаняване, балнеоложки и спа центрове, фитнеси, басейни, ски курорти и др.

В началото на месец юли полското правителство стартира програма за осигуряване на безплатни ваучери за почивка на семейства с деца с цел подпомагане на населението и на пострадалия туристически бранш. Полските семейства ще разполагат с ваучери на стойност 500 злоти (112 евро) за всяко дете, като за деца с увреждания стойността е двойна. Ваучерите няма да може да се обменят за пари, като с тях ще се заплащат единствено туристически услуги, включително такива по настаняване, на територията на Полша