logo-right

Нови промени в закона за енергетиката

30 Ноември 2020

На 11.11.2020 г. в Народното събрание от група депутати от управляващата коалиция беше внесен Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗИДЗЕ), с който се продължава започналата реформа в сектор Енергетика за въвеждане на пълна либерализация на пазара на едро и интегриране на националния пазар в общия европейски пазар на енергия.

Предложените промени са основно в две насоки. Първата касае преходен период преди окончателното въвеждане на механизъм за капацитет, а втората – излизането на пазара на производители на енергия с инсталирана мощност от 500 киловата до 1 мегават.

Вместо студен резерв - закупуване на разполагаемост за допълнителни услуги

ЗИДЗЕ предвижда окончателно отпадане на сделките за закупуване на студен резерв. Вместо това се предвижда сключване на сделки на конкурентен принцип за закупуване на разполагаемост за допълнителни услуги (участие в първично регулиране на честота, автоматично вторично регулиране и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности) в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1485 за установяване на насоки относно експлоатацията на системата за пренос на електрическа енергия.

В съответствие с Регламента ЗИДЗЕ предвижда, че операторът на преносната мрежа („ЕСО“ ЕАД) осигурява необходимите резерви чрез сключване на договори за допълнителни услуги на пазарен принцип – след проведен търг. Спецификата на предложения подход спрямо сделките за закупуване на студен резерв е, че необходимата за сигурността на електроенергийната система разполагаемост ще бъде осигурявана от активни производствени мощности.

Очакванията са, че промяната ще подобри баланса, сигурността и гъвкавостта на електроенергийната система в нормални и аварийни режими, като същевременно ще се въведат допълнителни стимули за участието на производителите на свободния пазар на електрическа енергия. Премахването на сделките за закупуване на разполагаемост за студен резерв е допълнителна стъпка към въвеждане на механизма за осигуряване на капацитет. Както е известно, в момента Министерство на енергетиката е в диалог с Европейската комисия по въвеждането на механизма за капацитет.

Следващ етап от либерализацията на пазара на едро

С новите промени се предлага производителите на електроенергия, включително и от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), от 500 киловата до 1 мегават да излязат на свободния пазар (БНЕБ). Съответно отпадат и преференциалните цени, по които крайните снабдители изкупуват енергия от тях, като това трябва да се случи от 01.07.2021 г.  

Според вносителите, промените ще засегнат 136 броя производители с обща инсталирана електрическа мощност 92.522 мегавата. Годишното производство от тези централи е над 171.5 хиляди мегаватчаса електрическа енергия.

Преференциалните цени по сключените договори за изкупуване от ВЕИ ще бъдат заменени с договори за компенсиране с премия, сключени между производителите и Фонд „Сигурност на Електроенергийната Система“ (ФСЕС) в срок до 31.05.2021 г. Премията ще се определя ежегодно от Комисията за енергийно и водно регулиране до 30 юни и ще се предоставя до изтичане на срока на дългосрочния договор за изкупуване на енергия. Количеството електрическа енергия, което ще бъде компенсирано е определеното нетно специфично производство за съответната преференциална цена. Така на практика дългосрочните договори ще се „запазят“ само за малките инсталации с инсталирана мощност до 500 киловата

Според мотивите към ЗИДЗЕ, нормативната промяна се обуславя от факта, че всеки последващ етап от либерализацията на пазара трябва да е свързан с освобождаването на нови производствени мощности за свободния пазар., като водещата цел е осигуряване на допълнителна ликвидност на свободния пазар. В тази връзка, изваждането на нови производствени мощности може да се разглежда и като подготовка за изваждането извън регулирания сегмент на група от битовите потребители.

Все още няма яснота как и кога точно това „излизане“ на битовите потребители ще се случи на практика, като, по наше мнение, първи на свободния пазар ще „излязат“ битовите потребители с присъединена мощност от 50 или повече киловата.

Нови ВЕИ мощности – без вноски във ФСЕС?

В допълнение, следва да се отбележи, че със ЗИДЗЕ (посредством промяна в чл.36е, чл.1, т.1 от Закона за енергетиката) се премахва задължението на производителите на електроенергия от ВЕИ, чиито енергийни обекти са въведени в експлоатация след 01.01.2021 г. да правят вноски във ФСЕС. Макар тази мярка да е с общ положителен ефект, на практика се създава известна неравнопоставеност между производителите, чийто обекти са въведени в експлоатация преди и след 01.01.2021 г.

За да се избегне подобна неравнопоставеност, считаме за удачно навлизането на нови ВЕИ производители, които да се ползват от горното облекчение, да бъде обусловено от провеждането на тръжна/конкурсна процедура – определя се необходимостта от нови генериращи мощности във ВЕИ сектора (включително и с оглед капацитет на преносната и разпределителните мрежи), обявява се съответната тръжна/конкурсна процедура, която се печели от производителя, предложил най-добри условия (ценови, технически и др.).

Подобна практика съществува в доста страни от ЕС, като нейното въвеждане би било оправдано и с оглед разработването на нов единен механизъм за подкрепа на ВЕИ проекти в ЕС (който се очаква да стартира през 2021 г.).