logo-right

Промени в регистър Булстат

14 Декември 2020

Във време на бързо развиващи се технологии, дигитализация и модернизация на информационните системи, законодателят все по-често отчита необходимостта от по-висока защита на неприкосновеността на личните данни.

С цел възпрепятстване разкриването и разпространението на лични данни и гарантиране на правната сигурност в търговския оборот чрез осигуряване на законосъобразно и добросъвестно обработване на данните, бяха въведени промени в Закона за Регистър Булстат („ЗРБ“), обнародвани в бр. 94 от 03.11.2020 г. на Държавен вестник. Промените влизат в сила от 04.01.2022 г. и целят адаптиране и хармонизация с принципите, заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Преди промените, кодът по БУЛСТАТ на физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 -  упражняващите свободна професия или занаятчийска дейност и други физически лица – осигурители, в т.ч. и адвокатите като самоосигуряващи се лица, бе 10-значен и съвпадаше с единния граждански номер („ЕГН“), съответно с личния номер на чужденец („ЛНЧ“). Съвпадението на ЕГН, съответно на ЛНЧ логично би могло да доведе до неограничено разкриване или злоупотреба с личните данни на съответното физическо лице.

Поради това е предвидено Агенцията по вписванията служебно да преобразува ЕИК на посочените категории лица от 10-значен на 9-значен код посредством изграждането на специален софтуер, надграждащ регистър БУЛСТАТ. Предвижда се софтуерът да бъде изграден от Агенцията по вписванията в рамките на преходен период от 14 месеца от обнародването на ЗИД на ЗРБ в „Държавен вестник“, т.е. до 04.01.2022 г.

След влизането в сила на закона Агенцията по вписванията служебно следва да уведомява Национална  агенция за приходите и другите заинтересовани институции, които въз основа на закон също обработват лични данни, и автоматизирано да предоставя информация за връзката между стария и новия код.

С промените се осигурява възможност за извършване от страна на Агенцията по вписванията на едностранна справка „стар – нов“ код на официалната Интернет страница на регистър БУЛСТАТ. Нормативно уредена е единствено възможността за справка „стар – нов“ код, тъй като предоставянето на обратната възможност – „нов – стар“ код би довела до достъп на лични данни на посочената категория физически лица, съответно би послужила като средство за извършване на злоупотреби и би обезсмислила направените законодателни промени.

По други актуални теми можете да намерите информация на нашия уебсайт.

Разбира се, можете да се обърнете към нас за допълнителна информация и съдействие на lawyers@penkov-markov.eu .