logo-right

Нова регулация на търговията с храни от разстояние

15 Декември 2020

Кризисната икономическа обстановка, породена от въведените противоепидемични мерки, наложи на бизнеса, ангажиран в предоставянето на услуги с хранителни стоки да прилага различни нови подходи, за да съхрани в максимална възможна степен своите заетост и оборот. Търговията с хранителни стоки посредством онлайн платформи, сайтове и социални медии стана все по-честа. Спонтанният интерес към нея създаде и необходимост от регулация, която да гарантира качеството на доставяните храни, както и тяхното надлежно и навременно транспортиране до крайния потребител.

Това бе причината за изготвяне на новата Наредба за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние, чието обсъждане приключи на 9 ноември тази година. Заложената с нея регулация стана повод за широка дискусия и обществено недоволство от страна на производители и търговци, тъй като предвижда редица засилени изисквания спрямо търговията с храни от разстояние, в това число и по отношение на лицата, отговарящи за разпространението на храни от разстояние. Най-засегнати се оказват малките производители и търговци, които под угрозата на високите санкции за неизпълнение (от 2 хил. до 110 хил. лева), ще се наложи да предприемат сериозни промени за реорганизиране на бизнеса си в съответствие с новите изисквания.

Проектът на Наредба предвижда задължителна регистрация на лицата, занимаващи се с онлайн търговия на храни, в Областна дирекция по безопасност на храните („ОДБХ“). Поставени са изрични изисквания по отношение на превозните средства, с което могат да се доставят хранителните продукти. Ако сe доставят с мотопеди, велосипеди и подобни, същите следва да имат специален регистрационен стикер, удостоверяващ легитимността на оператора-доставчик, както и да разполагат с контейнер за съхранение на поръчките, отговарящ на хигиенните изисквания по Регламент (ЕО) № 852/2004 и идентифициран, с цел осигуряване на проследимост. Наредбата въвежда и задължителни периодични медицински прегледи и изследвания на лицата, осъществяващи доставката до крайния потребител.

Контролни правомощия по Наредбата са възложени на Българската агенция по безопасност на храните („БАБХ“), която ще може да взема „проби от определени продукти, да извършва „поръчка през средството за комуникация от разстояние“ и други. При необходимост, БАБХ ще може да иска съдействие от органите на Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници“ и Комисията за защита на потребителите Коментираната.

Коментираната нова регулация, наложена от новата реалност, цели създаване на допълнителни условия за намаляване разпространението на заразата с Covid-19, съответно повишаване сигурността у крайния потребител. Безспорно, изграждането на устойчива и добре функционираща система за този тип разпространение на храни налага определени отстъпки от всички заинтересовани лица. Забелязва се все пак преимуществено бланкетно формулиране на разпоредбите в новата Наредба, което създава трудност за нейните адресати. Това, според нас, налага издаващият орган - Министърът на земеделието, храните и горите, да обсъди внимателно препоръките и становищата, дадени в хода на общественото обсъждане, за да се постигне действително работеща регулация, отчитаща интересите на потребителя, но също и на бизнеса, трудностите пред които са вече немалко и всяка допълнителна тежест би могла да доведе до сериозни последици.

По други актуални сега теми, можете да намерите информация на нашия уебсайт.

Разбира се, можете да се обръщате към нас за допълнителна информация и съдействие и на lawyers@penkov-markov.eu.