logo-right

Правила за провеждането на преднотификационни контакти относно контрола върху концентрациите между предприятия

18 Декември 2020

С Решение № 1005 от 10.12.2020 г. Комисията за защита на конкуренция („КЗК“) прие правила, с които да се уреди провеждането на преднотификационните контакти, осъществявани преди предварителното уведомяване за концентрации между предприятия. С приетите правила се утвърждава вече съществуваща практика, която обаче нямаше до момента ясно определена процедура по протичане. Установеният положителен принос на тези предварителни срещи с оглед цялостния процес на оценка на концентрациите, е именно поводът КЗК да въведе яснота относно реда и начина на провеждането на тези консултации, а по този начин и да насърчи възползването от тях.

            На пръв план, съобразно и целите на приетите правила, преднотификационните контакти запазват своя незадължителен характер както спрямо КЗК, така и по отношение на страните - участници в концентрацията. Предназначението на тези срещи се очертава като неформалното обсъждане на различни въпроси и проблеми, които концентрацията би породила с оглед въздействието й върху съответните пазари. Насърчава се провеждането на предварителни срещи дори в случаите, когато лицата, планиращи концентрацията не предвиждат особени обстоятелства спрямо сделката. Тяхното добросъвестното и конструктивно поведение пред националния орган по конкуренцията, при осигуряване на пълния обем от информация съгласно чл. 79, ал. 1 от ЗЗК, са тези препоръчителни правила, които биха повишили ефективността на процедурата и биха способствали за постановяването на решение в законовите срокове.

  • Как се инициират преднотификационни срещи и какви са необходимите документи за тяхното провеждане:

В Решението на КЗК се препоръчва инициирането на преднотификационните срещи да става поне две седмици преди подаване на уведомлението, като за целта следва страните по сделката да подадат писмена молба по съответния образец до председателя на КЗК в деловодството на Комисията, по факс и/или по електронна поща (на адрес delovodstvo@cpc.bg).

За целите на ефективното реализиране на  преднотификационната среща е желателно поне една седмица преди провеждането й, участниците да представят следните документи и информация: описание на сделката; характеристика и позиция на участниците в концентрацията; описание на дейностите на страните и засегнатите от сделката съответни пазари; информация относно очакваното въздействие на сделката върху конкуренцията на съответните засегнати от сделката пазари и др.

Гарантира се съгласно правилата, че достъп до предоставените документи и информация ще имат само страните, присъстващи на срещата, като експертите на КЗК следва да спазват задължението си за неразгласяване.

  • Протичане на преднотификационните консултации и възможност за онлайн провеждане:

В преднотификационните срещи могат присъстват както лично участниците, така  и чрез упълномощени трети лица при представяне на пълномощното по време на срещата. От страна на Комисията, тя следва да се представлява от директора на дирекция „Антитръст и концентрации“, началник отдел „Концентрации“ и експертите, които ще се занимават със случая след подаване на уведомлението за концентрацията.

Консултацията и обсъжданите въпроси следва да бъдат отразени в протокол, който се подписва от всички лица, присъствали на предварителната срещата. Значението на протокола се поставя с оглед на това, че при постъпване на официално уведомление по реда на чл. 24 от ЗЗК в КЗК, последното се окомплектова заедно с материалите предоставени от участниците в срещата.

      Поради извънредна епидемична обстановка, в която се намира страната с приетите правила, КЗК още осигурява възможността за провеждането на преднотфикационните консултации в онлайн среда. За целта е необходимо след постъпването на писмената молба и издадена резолюция от председателя на КЗК за съгласие да се уговори ден и час за онлайн срещата, като на лицето/лицата следва да се предостави по електронна поща информация за начина на провеждането й.

По други актуални сега теми, можете да намерите информация на нашия уебсайт: www.penkov-markov.eu.

Разбира се, можете да се обръщате към нас за допълнителна информация и съдействие и на lawyers@penkov-markov.eu

Горното предоставя обща информация, като не е изчерпателно.