logo-right

Счетоводни и данъчни промени за гражданите и бизнеса

21 Декември 2020

Народното събрание прие редица промени със Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДДС), обнародван на 08.12.2020 г.

По традиция, голяма част от предвидените промени влизат в сила от 1 януари 2021 г., давайки по-дълъг срок за имплементиране на нормативните изисквания.

С оглед облекчаване на административната тежест, законодателят въвежда като обичайни някои от удължените срокове за подаване на данъчни декларации и финансови отчети, въведени за времето на извънредното положение.

По този начин, задължените лица по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), както и физическите лица, които извършват дейност като регистрирани земеделски стопани или еднолични търговци, имат задължение да подадат годишна данъчна декларация в срок от 1 март до 30 юни на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Съответно, данъчно задължените лица по ЗКПО имат задължение да внесат корпоративния данък в срок до 30 юни.

Публикуването на годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и годишните доклади в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се извършва в срок до 30 септември.

Съгласно изменение в ЗКПО данъчно задължените лица не правят месечни авансови вноски за корпоративния данък в случаите на новоучредени данъчно задължени лица за годината на учредяването им, както и за следващата година, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.

Предвиждат се промени и по отношение на софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО). Лицата, които са подали декларация в Националната агенция за приходите за СУПТО до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение, се счита, че отговарят на нормативните изисквания. Лице, за което е налице задължение за регистриране и отчитане на продажбите чрез издаване на фискален бон и желае да ползва СУПТО, може да избере за управлението на продажбите да използва в търговски обект софтуер, включен в списъка по закона. В търговски обект, в който лицето е избрало да ползва софтуер, включен в списъка по закона, за управление на продажбите, е длъжно да ползва само този софтуер.

Законът за ДДС въвежда разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1995 на Съвета от 21 ноември 2019 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки. Законът за ДДС предвижда, че не е вътреобщността доставка вътреобщностната дистанционна продажба на стоки.

Въведени са и редица изменения в  Закона за акцизите и данъчните складове. Така например, се освобождават от акциз лекарствени продукти, включително при използване на етилов алкохол, използван за почистване и/или дезинфекция на оборудване, служещи за производството на лекарствени продукти.

Предвижда се от 01.01.2022 г. на всяко данъчно задължено лице да се открие виртуална сметка, в която се отразяват постъпилите плащания за вземания по акцизното законодателство по съответния му идентификатор (ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ).

По други актуални сега теми, можете да намерите информация на нашия уебсайт: www.penkov-markov.eu.

Разбира се, можете да се обръщате към нас за допълнителна информация и съдействие и на lawyers@penkov-markov.eu

Горното предоставя обща информация, като не е изчерпателно.