logo-right

Приет е Закон за изменение и допълнение на Административно-процесуалния кодекс („ЗИД на АПК“)

26 Февруари 2021

Основните промени, въведени със ЗИД на АПК, са свързани с реда за разглеждане на редовността и допустимостта на касационните жалби в рамките на административния съдебен процес. След влизането в сила на ЗИД на АПК, приет на 10 февруари 2021 г., проверката на изискванията на АПК относно формата, съдържанието и приложенията към касационните жалби, както и тяхната допустимост, ще се извършва от компетентните първоинстанционни съдилища. Независимо от горното, Върховният административен съд ще запази правомощието си да извършва допълнителна проверка на предпоставките за редовност и допустимост на касационните жалба, като все пак се предполага, че тази проверка ще бъде по-формална, с оглед на вече извършената такава от долната инстанция.

Тази промяна е продиктувана от стремежа на законодателя да направи поредна крачка към дългоочакваната съдебна реформа в насока на разширяване на компетенциите на първоинстанционните съдилища и едновременното разтоварване на Върховния административен съд от „техническите“ му задължения. Това, на свой ред, би следвало да доведе до по-стабилно, по-предвидимо и по-ефикасно съдебно производство пред Върховния административен съд в неговата касационна фаза. Друг е въпросът дали първоинстанционните съдии, особено тези в Административен съд София - град, няма да бъдат значително натоварени с тези допълнителни проверки, като неблагоприятна последица от което да се създадат предпоставки за допускане на грешки.

Цитираните изменения ще облагоприятстват и страните в административните производство, доколкото при извършване на проверки на редовността и допустимостта на касационните жалби още от първата инстанция, ще бъде спестено извършването на процесуални действия по защитата (например, депозиране от ответника на отговор на касационната жалба), които иначе биха се оказали излишни, ако пороците на жалбата не бъдат отстранени от жалбоподателя и същата бъде оставена без разглеждане от съда.

Със ЗИД на АПК са въведени и други промени в административното законодателство. Част от тях касаят споровете за подсъдност между районните съдилища, които разглеждат административно-наказателни спорове. Предвидено е, че споровете за подсъдност ще се решават от административния съд, явяващ се по-горен по степен спрямо спорещите районни съдилища. В случай, че районните съдилища са долустоящи на административни съдилища от различни съдебни райони, компетентен по спора за подсъдност ще бъде административният съд, явяващ се горестоящ на районния съд, приел последен делото за разглеждане.

Въвеждат се за първи път и разпоредби, касаещи използване на нецензурни думи, обиди или заплахи към съда. Допълнителните разпоредби на АПК дават дефиниция за трите „нови“ понятия, като с въведените промени председателят на съдебния състав може да налага глоби за нарушаване на реда в съдебно заседание, за неизпълнение на разпорежданията на съда и за „използване на нецензурни думи, обиди и заплахи, насочени към съда, лице от администрацията и участващите в съдебното производство“. Санкциите са определени в ГПК.

По други актуални сега теми, можете да намерите информация на нашия уебсайт.

Разбира се, можете да се обръщате към нас за допълнителна информация и съдействие и на  lawyers@penkov-markov.eu.