logo-right

Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията („ЗИД на ЗЗК“)

23 Март 2021

Въведените със ЗИД на ЗЗК промени са свързани с разширяване на предметният обхват на конкурентното право в областта на нелоялните търговски практики (по-конкретно във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти) и със засилване на правомощията на националния регулатор.

С цитирания акт, считано от 26-ти февруари 2021 г., българското законодателство беше хармонизирано с изискванията на Директива (ЕС) 2019/633 и Директива (ЕС) 2019/1.

Измененията и допълненията се обособяват в няколко направления, следвайки и надграждайки посочената европейска уредба.

1. На първо място, в Закона за защита на конкуренцията („ЗЗК“) се създава нова Глава седма „б“, с която се налагат абсолютни и условни забрани за прилагане на определени нелоялни търговски практики („НТП“) във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. Допълненията целят гарантиране на по-висока защита на селскостопанските производители и доставчици с оглед пазарната конюнктура на територията на страната и констатираните през годините нарушения от подобен характер.

Установяват се редица абсолютни забрани за прилагане на НТП, част от които са: плащане от купувач на доставчик по-късно от 30 дни след изтичането на договорения срок за доставка, в който доставките са направени, или по-късно от 30 дни след датата на определяне на платимата сума за този период на доставка; отказ на купувача от поръчки за нетрайни селскостопански и хранителни продукти с по-малко от 30 дни предизвестие, така че да не може основателно да се очаква доставчикът да намери друг начин за търговска реализация или за употреба на продуктите, и други.

Въвеждат се и редица условно забранени практики (т.е. могат да се прилагат, но само когато са предварително и недвусмислено договорени между страните), част от които са: връщането от купувача на непродадени продукти, без той да е заплатил за тях и/или за изхвърлянето им; искане от купувача за заплащане от доставчика на рекламни дейности на купувача; таксуване на доставчика от купувача с плащане за оборудване и/или поддържане на помещения, използвани за продажба на продуктите, и други.

За нарушение на абсолютните и условните забрани, Комисията за защита на конкуренцията („КЗК“) може да наложи на купувача-нарушител имуществена санкция в размер от 5,000.00 лв. до 300,000.00 лв.

Горните допълнения в ЗЗК относно въвеждането на абсолютни и условни забрани ще влязат в сила от 01 ноември 2021 г. и ще се прилагат по отношение на договорите за доставка, сключени след тази дата. Договорите за доставка, сключени преди 01 ноември 2021 г., ще трябва да се приведат в съответствие с новите ограничения в 12-месечен срок от влизането на закона в сила (т.е. в срок до 26.02.2022 г.).

2. Със следващата категория изменения, законодателят, целейки да постигне еднаквото приложение на правото на конкуренция в рамките на Европейския съюз, въвежда разпоредби, които предоставят на КЗК независимост, ресурси и правомощия за правоприлагане и налагане на санкции.

Така мандатът на членовете на КЗК се удължава от пет на седем години. Членовете на КЗК се избират след проведена публична процедура и не могат да бъдат преизбирани последователно за още един мандат.

Правомощията на комисарите не могат да бъдат прекратявани на основания, свързани с целесъобразността при изпълнение на техните задължения за противодействие на картелните споразумения и злоупотребата с господстващо положение. По този начин се гарантира инициативността на комисарите и независимата преценка при упражняване на правомощията им.

Също така, значително се разширяват правомощията на органите по конкуренция, като се допуска провеждане на проверки на място, т. нар. „dawn raids“, в широк кръг помещения – освен в стопанските помещения на подозираното в нарушение предприятие и в други помещения, терени или превозни средства, вкл. домовете на директори, управители или членове на персонала на предприятието. Наред с това се предвижда възможност за налагане на имуществени санкции при установени нарушения на конкуренцията на дружеството-майка и на икономическите правоприемници на предприятия-нарушители (както при антитръстови нарушения, така и при нарушения по Глава 7 и Глава 7 „б“ от ЗЗК), както и на сдружения на предприятия, когато нарушението е свързано с дейността на техните членове.

КЗК вече има правомощието да откаже да образува производство за установяване на нарушения на ЗЗК, независимо от постъпило искане, в случай че прецени, че въпросът не попада в обхвата на приоритетите ѝ за правоприлагане.