logo-right

Архив / Новости от законодателството в България

Към 20.01.2014

Освен „Билла България“ ЕООД, КЗК глоби и „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД за заблуждаваща реклама

С Решение № 1714, Комисията за защита на конкуренцията установява извършено нарушение от „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД (Лидл), изразяващо се в разпространение на заблуждаваща реклама, чрез рекламната кампания „Най-доброто от България. Най-доброто от Европа.“

Въпреки становището на Лидл, че целта на рекламната кампания е да се посочи на клиентите на търговската верига, че Лидл предлага продукти, които са традиционни и в позитивен смисъл се свързват с дадена държава, на практика се рекламират точно определени продукти с марки, които не се разпространяват в други търговски обекти. Така, се оказва, че на пръв поглед имиджовата реклама на Лидл всъщност е свързана с определени продукти.

Така, КЗК приема, че твърдението „Най-доброто от България. Най-доброто от Европа.“ се възприема в контекста на използваните в рекламата продукти, тъй като те не са представени абстрактно и без отличителни знаци. По този начин, у потребителите се създава внушението, че „най-добрият“ продукт от конкретната разновидност е именно, представеният в рекламата. Твърдението за „най-добър“ обаче, не е подкрепено с достъпни за потребителите доказателства, като направени проучвания, сравнителни анализи, анкети, награди и отличия на продуктите, а простото отговаряне на стандартите прави продукта единствено годен да бъде предлаган на пазара, а не „най-добър“ сред всички годни да бъдат предлагани продукти. Това послание от своя страна, осигурява нелоялно търговско предимство пред конкурентите, предлагащи качествени стоки с наложени във времето известност и търговско реноме. Използването на подобна нелоялна практика създава възможност за въздействие върху икономическото поведение на потребителите.

Като недобросъвестно се отчита и използването от страна на Лидл на подвеждаща потребителя информация на вътрешната страна на рекламата брошура „Нашата амбиция е етикетът „произведено в България“ да си върне славата по целия свят“ и кръгово изображение с надпис „Произведено в България“. От представените доказателства относно рекламираните продукти (кисело мляко, мед, пиле и лютеница) е видно, че същите не са били обект на износ и съответно няма доказателства да са били разпознаваеми извън граница, като някои от тях дори следва да се реализират единствено на българския пазар.

От друга страна, използвайки в рекламната брошура кръгово изображение с надпис „Произведено в България“, Лидл цели да предизвика по отношение на конкретните рекламирани продукти с български произход незаслужено търговско предимство като създава асоциация в потребителя с нещо наложено и придобило широка популярност, а от събраните доказателства се установява, че „Лидл България“ ЕООД енд Ко“ КД не е производител на храни, съответно не е член на Съюз „Произведено в България“, не е участвал на организирани от Съюза изложения „Произведено в България“ и няма основание да отъждествява рекламираните стоки с посочения надпис.

Въз основа на горното, Комисията налага на „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД имуществена санкция в размер на 0,1 % от нетните приходи на дружеството за 2012-та година на стойност 370 859 лв. и задължава дружеството да публикува настоящото решение в два национални печатни ежедневника за своя сметка.

(източник: Комисия за защита на конкуренцията)

Към 10.01.2014

КЗК глобява „Билла България“ ЕООД за заблуждаваща реклама с кампанията „Гаранция “Clever” най-ниска цена“

С Решение № 1715, Комисията за защита на конкуренцията установява извършено нарушение от „Билла България“ ЕООД, изразяващо се в разпространение на заблуждаваща реклама.

С рекламната кампания „Гаранция “Clever” най-ниска цена“, „Билла България“ ЕООД „гарантира“ на своите клиенти, че в съответния период продуктите с марката “Clever” се продават на най-ниска цена сред сравнимите продукти, предлагани от осем конкурентни вериги. Сигналът в КЗК е подаден от потребител, който в един и същи ден закупува от Лидл и Кауфланд сходни продукти на цени по-ниски от цените на продуктите с марка “Clever”, предлагани в магазин Билла. „Билла България“ ЕООД отказва връщане на разликата в цената, въпреки че продуктите от трите вериги са от една и съща продуктова група.

В действителност „гаранцията“ за най-ниска цена, която е основно мото на рекламната кампания, не съществува. Създава се погрешната представа, че стоката с марка “Clever”, от една страна, се предлага на най-ниска цена, въпреки, че изначално, в правилата на промоцията се допуска възможността продуктите “Clever” да се предлагат на по-високи цени спрямо цените на сравними продукти в други вериги, а, от друга страна, „Билла България“ ЕООД на практика не създава никаква „гаранция“ за потребителите, че твърдението за най-ниска цена съответства на истината. Всъщност, се установява, че дори при евентуална продажба на сравним продукт на по-ниска цена, цената на съответния продукт “Clever” се намалява до ниво „не по-високо“ от конкурентната цена, което не означава най-ниска цена, т.е. намалената цена не е задължително под цената на сравнимия продукт. Освен това, в случаите, когато извършването на седмичната проверка и евентуалното намаляване на цените се извършва в две последователни седмици „Билла България“ ЕООД не намалява цената на съответния продукт “Clever” до нивото на цената на сравнимия такъв за съответния период. Така на практика се оказва, че реализирането на рекламната кампания „Гаранция “Clever” най-ниска цена“, не отговаря нито на официално анонсираните правила на кампанията, нито на реалните цени на продуктите, поради което, КЗК установява, че рекламната кампания въвежда потенциалните потребители в заблуждение.

При определяне на размера на имуществената санкция, КЗК приема, че се касае за нарушение с висока степен на обществена опасност, което злоупотребява с доверието на потребителите. Отчетени са и обстоятелствата, че рекламната кампания е осъществявана с различни способи, които дават възможност тя да достигне до неограничен кръг лица. Взети са предвид и продължителността на нарушението – повече от седем месеца, както и утежняващото обстоятелство, че въпреки образуваното производство, от „Билла България“ ЕООД не са взети мерки за преустановяване разпространението на заблуждаващата рекламна кампания. Взет е предвид и фактът, че след заплащане на санкцията дружеството трябва да е в състояние да оперира пълноценно на пазара. На тази база КЗК е наложила имуществена санкция на „Билла България“ ЕООД в размер на 0,1 % от нетните приходи на дружеството за предходната година на стойност 483 077 лв. С цел да бъде преустановено нарушението, КЗК задължава „Билла България“ ЕООД да публикува настоящето решение в два национални печатни ежедневника за своя сметка, самото послание на кампанията да бъде променено, официалните правила да се детайлизират, а разпространението им да се разшири.

(източник: Комисия за защита на конкуренцията)

Към 08.01.2014

Регламентиран контрол върху рисковите стоки

Новите разпоредби, закрепени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, уреждат правомощията на приходните органи да осъществяват контрол върху движението на стоките с висок фискален риск (бързооборотните продукти като хранителни стоки и строителни материали с изключение на стоки, които подлежат на митнически контрол като горива, алкохол и цигари) на територията на страната. Съобразно утвърден със заповед от министъра на финансите списък на рисковите стоки, приходните органи ще имат право да извършват проверка и оглед на превозваната стока, както и на придружаващите я документи. Новите текстове регламентират още задълженията на лицата в производството по фискален контрол, както и редa за обжалване действията на приходните органи. Приетите мерки целят предотвратяване неплащането на данъци и защита на фиска.

(източник: ДВ, бр. 109/2013)

Към 27.12.2013

„Евроинс Иншурънс Груп“ АД поглъща „Интерамерикан България Животозастраховане“ ЕАД

С Решение № 1630 Комисията за защита на конкуренцията разрешава концентрацията чрез придобиване от „Евроинс Иншурънс Груп“ АД на едноличен контрол върху „Интерамерикан България Животозастраховане“ ЕАД.

„Евроинс Иншурънс Груп“ АД е дружество, упражняващо пряк или непряк едноличен контрол върху следните дружества: „Застрахователно дружество Евроинс“ АД и „Евроинс – Здравно Осигуряване ЗЕАД“ ЗЕАД, чийто основен предмет е извършването на застрахователна дейност. През последните години „Евроинс Иншурънс Груп“ АД разширява дейността си не само в България, но участва и в застрахователни компании в Румъния, Македония, Сърбия и Турция.

От своя страна, Ахмеа Б.В., Холандия – едноличен собственик на капитала на „Интерамерикан България Животозастраховане“ ЕАД, встъпва в сделката в израз на намерението си да се оттегли от застрахователния пазар в България, решение, което е декларирано и пред КЗК.

В резултат на извършеното проучване КЗК стига до извода, че предвид факта, че всеки участник на застрахователния пазар предлага широка продуктова гама, която води до засилена конкуренция и разпокъсаност на пазарните позиции, трудно би било едно предприятие да придобие господстващо положение на който и да е от сегментите на застрахователния пазар. Поради това, КЗК разрешава  осъществяването на настоящата концентрация. С придобиването на едноличен  контрол от „Евроинс Иншурънс Груп“ АД върху дейността на „Интерамерикан България Животозастраховане“ ЕАД  се цели разширяване на продуктовата гама на застраховките, което ще доведе до трайни положителни ефекти. От „Евроинс Иншурънс Груп“ АД очакват с нотифицираната сделка да се повиши способността на придобиващото дружество да действа проконкурентно и в полза на потребителите.

 (източник: Комисия за защита на конкуренцията)

Към 16.12.2013

Нови стъпки за ВКС в опит за подобряване на правораздаването в Република България

Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия към ВКС се произнесе по редица спорни въпроси с общо решение по тълкувателно дело 1 по описа за 2013 г. Една от най-важните теми касае правомощията на въззивния съд във връзка с доклада на делото, когато първоинстанционният съд не го е изготвил съгласно разпоредбите на закона, респективно когато докладът е непълен или неточен. В тази връзка, ВКС приема, че въззивният съд не следи служебно за допуснати процесуални нарушения, свързани с доклада на първата инстанция. В случай обаче, че въззивната жалба съдържа обосновано оплакване за допуснати нарушения на съдопроизводствените правила във връзка с доклада, въззивният съд дължи указания до страните относно възможността да предприемат тези процесуални действия по посочване на относими към спора доказателства, които не са извършени заради непълнотата или неточността на доклада и погрешни указания от първата инстанция. Ако въззивният съд прецени, че квалификация, извършена от страна на първоинстанционния съд в доклада, е неправилна и заради това страните са били заблудени относно подлежащите на доказване факти, въззивният съд следва служебно да обезпечи приложение на правилната материалноправна норма, като даде допълнителни указания на участващите в процеса страни.

(източник: ВКС)