logo-right

Архив / Новости от законодателството в България

Към 01.11.2013

Данък „лихва” – непроменен.

С Решение от 24 октомври 2013 г. Конституционният съд (КС) отхвърли искането на омбудсмана за установяване на противоконституционност на текст от закона, според който при авансово изплащане на дохода от лихви по депозити в търговски банки, той се счита за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване. Макар в свое предходно решение самият КС да прогласява правилото за неретроактивност (неприлагане на действие с обратна сила) на данъчната норма като конституционен принцип, с настоящото съдът отхвърля искането на омбудсмана, с което очевидно провежда непоследователна съдебна практика. Безспорен е фактът, че подобна уредба противоречи на принципа на правната сигурност, заложен и в правото на Европейския съюз.

 (източник: Държавен вестник)


Извършено нарушение от страна на „Рубелла Бюти“ АД

С Решение № 1423, Комисията за защита на конкуренцията налага санкции за извършени нарушения от „Рубелла Бюти“ АД. С изпратеното становище до членовете на „Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика“, изпълнителният директор на „Рубелла Бюти“ обвинява „Ален Мак-България“ ЕАД за извършени противозаконни действия, състоящи се в подаването на  заявки за регистрация на марки, в момент, когато марките вече са били спечелени на търг от „Рубелла Бюти“ АД, но съдът все още не е потвърдил новия собственик, както и за подадено искане от страна на  „Ален Мак-България“ ЕАД за отмяна на регистрация на продадените марки, на основание, че не са използвани повече от пет години. КЗК счита, че със становището си, „Рубелла Бюти“ уврежда доброто име на „Ален Мак-България“ ЕАД чрез представянето на факти от обективната действителност в изопачен вид, тъй като процедурата за отмяна на регистрацията пред OHIM продължава и съответно установено противоправно деяние, извършено от „Ален Мак-България“ ЕАД, не съществува. Второто извършено от „Рубелла Бюти“ АД нарушение е свързано с изпращането на писмо от „Рубелла Бюти“ АД, в което компанията макар все още да не официален собственик на съответните марки, се представя за такъв  и призовава редица доставчици на опакови и печатни изделия да се прекратят доставките към лица, различни от „Рубелла Бюти“ АД, на опаковки за продукти с търговски марки, идентични с притежаваните от „Ален Мак-България“ ЕАД марки. С Решението си КЗК налага  имуществена санкция на дружеството за двете извършени нарушения в размер на приблизително 600 000 лв.

 (източник: Комисия за защита на конкуренцията)

Към 27.10.2013

Контрол върху движението на стоки с висок фискален риск

Министерският съвет внесе законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Представени са промени по процедурата за административно сътрудничество с другите държави-членки на Европейския съюз. Предложени са разпоредби, регламентиращи осъществяването на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск. Приемането им ще осигури по-ефективни мерки за защита на фискалната позиция и предотвратяване неплащането на ДДС, корпоративни данъци и данъци върху доходите на физически лица.

 (източник: Народно събрание)


Мораториум върху мораториума?

В ДВ, бр. 93 от 25.10.2013 г. е обнародвано решението на Народното събрание за налагане на мораториум върху придобиването на право на собственост върху земя на територията на България от страна на чужденци и чуждестранни юридически лица. С приетата мярка се удължава срока на досегашната абсолютна забрана за придобиване на земя от чуждестранни лица до 1 януари 2020 г. Доколкото широко разпространената и  съществуваща до момента практика, чужденци да закупуват земя посредством учредяването на българско дружество, не очакваме мораториумът да постигне целения от законодателя ефект.

(източник: ДВ 92, 2013 г.)


Извършено нарушение от страна на „Булстаком“ АД?

С Решение № 1341 Комисия за защита на конкуренцията установява, че „Булстаком“ АД не е извършило нарушение във връзка с ценовата политика на дружеството на пазара на разпространение на телевизионни програми на дребно.

 (източник: Комисия за защита на конкуренцията)

Към 18.10.2013

Предложени промени във връзка с признаване на приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания

Изготвен е законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане с цел признаване на приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания и данъчно третиране на задължения, признаване на разходи, представляващи доходи на местни физически лица, освобождаване от облагане на определени доходи на чуждестранни юридически лица с източник Република България. С приемането на предложените промени се цели разширяване възможностите за изпълнение на вземанията и облекчаване режима на облагане на чуждестранни лица, което би се отразило благоприятно на инвестиционния климат в страната.

(източник: Народно събрание)


Противодействие на данъчни измами и отклонение от данъчно облагане

Законопроектът за Закон за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици предвижда възможност за противодействие на данъчните измами и отклонението от данъчно облагане, както и на схемите за агресивно данъчно планиране, в които се използват дружества, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Предложените в законопроекта мерки са свързани с програма за повишаване сигурността на данъчните системи, стимулиране обмена на информация за данъчни цели между държавите, насърчаване разкриването на информация от юрисдикции с преференциален данъчен режим. Основен мотив за предложените промени е стремежът да се намали инвестирането на капитали с неясен произход, което да доведе до повече прозрачност при управлението на инвестициите, част от търговския оборот.  

(източник: Народно събрание)


Безконфликтно колективно управление на авторските и сродните права

Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права е представена възможност за усъвършенстване на законодателната уредба с цел организирането на безконфликтно и колективно управление на авторските и сродните права. Предложените изменения целят по-голяма яснота и защита на ползвателите и по-висока степен на ефективност на действащото в тази сфера законодателство.

(източник: Народно събрание)

Към 11.10.2013

Предложени промени във връзка със защитата на потребителите при разпространение на лекарствени продукти

Внесен е законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина с цел засилване мерките за ограничаване на разходването на лекарствата. Законопроектът предвижда създаването на Експертен съвет по търговия на дребно с лекарствени продукти към Изпълнителната агенция по лекарствата, който да има възпираща функция в случай на установяване дефицит на определени лекарствени продукти. С предложения законопроектсе цели гарантиране и улесняване достъпа до необходимите медикаменти.

(източник: Народно събрание)


Усъвършенстване на административното правораздаване

Основният мотив за изготвяне на Законопроекта за изменение на Административнопроцесуалния кодекс е обезпечаване достъпа на гражданите до административно правосъдие и осигуряване на по-равномерно разпределение на делата между първоинстанционните административни съдилища. В тази връзка, с цел разтоварване на Административен съд – София град, се предвижда териториална компетентност на съответните административни съдилища по седалището на териториалното подразделение на административния орган, издал оспорвания акт.

(източник: Народно събрание)

Към 27.09.2013

Прозрачност при определяне таксите за използване на електрическа енергия

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката предоставя възможност на крайните потребители да изискват от независим контролен орган да извърши проверка на точността на измерването на изразходваната ел. енергия и/или природен газ за минал период. При отклонение в качеството на доставената електрическа енергия и/или природен газ се предвижда законово обезщетение и завишен размер на санкциите. С предвидените промени се предлага задължение за предварително уведомяване на клиента за всяко преустановяване/прекъсване на снабдяването. Позитивите на предложения законопроект се изразяват в увеличаване степента на прозрачност и разширяване възможностите на защита на крайните потребители.

(източник: Народно събрание)


Разрешаване на концентрация между България он ер“ ООД и „Инвестор.бг“ ООД

С Решение № 1104 на Комисия за защита на конкуренцията се разрешава концентрацията между „България он ер“ ООД и „Инвестор.бг“ ООД, с която „България он ер“ ООД ще придобие едноличен контрол върху „Инвестор.бг“ ООД.

(източник: Комисия за защита на конкуренцията)