logo-right

Архив / Новости от законодателството в България

Към 22.02.2017

Съдът постанови поредно положително съдебно решение за присъждане на вреди, причинени от удържането на противоконституционната 20 % такса по ЗЕВИ

Усилията на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ за защита на ВЕИ производители, претърпели вреди от противозаконни действия на българската държава, се увенчаха и този път с успех. Осъществяваното представителство пред съда, целящо възстановяване на заплатената от производителите 20 % такса е безпрецедентно, като за първи път именно нашият правен офис поема нелеката задача да оспори широко застъпеното в правната теория и съдебна практика разбиране, че заплатените такси не подлежат на връщане.

От началото на 2017 г. Софийски районен съд (СРС) отново ясно демонстрира, че това статукво може да бъде променено, като отново постанови решение, с което осъди Република България да обезщети представляваното от „Пенков, Марков и партньори“ дружество производител на електрическа енергия от ВЕИ за вредите, причинени на производителя от приложението на противоконституционната такса за минал период.

В своето решение СРС потвърди застъпеното от нашата правна кантора разбиране, че претендираните суми представляват обезщетение за претърпени от ВЕИ производителя имуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи от реализиране на приход от цена на произведена електрическа енергия, настъпили вследствие на действия на народни представители от 42-рото Народно събрание, изразяващи се в приемане на разпоредбите на чл. 35а и сл. ЗЕВИ.

Наред с това съдът е възприел и изложения и застъпен от „Пенков, Марков и партньори“ аргумент за противоречие на 20 % такса с чл. 107, пар. 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз, съгласно която разпоредба освен когато е предвидено друго в правото на ЕС, всяка помощ, предоставена от държава-членка или чрез ресурси на държава-членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите-членки, е несъвместима с вътрешния пазар. В този смисъл съдът е потвърдил факта, че удържаната 20 % такса се явява дискриминационна спрямо ВЕИ производителите от вятърна и слънчева енергия, по отношение на които са били приложими обявените за противоконституционни разпоредби.

Следва да бъде проследено дали практиката за справедливо обезщетяване на причинените на този сектор производители вреди ще бъде продължена и утвърдена и от останалите съдебни състави, разглеждащи дела с този предмет. 

Към 16.02.2017

От 1 януари 2017 г., функционира регистърът на банковите сметки и сейфовете.

За създаването му през септември 2016 година Управителният съвет на Българската народна банка прие Наредба № 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове. Този нормативен акт в детайли определя редът за подаване и получаване на информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове, поддържан от БНБ.

На практика, регистърът цели да осигури централизирана информация за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки и техните пълномощници.

Информация от регистъра ще могат да получават редица държавни органи и банките, както е посочено в чл. 56а, ал. 3 от Закона за кредитните институции, както и физически и юридически лица относно съдържащите се за тях данни в регистъра.

Това несъмнено е крачка в правилната посока. Тази база данни ще бъде особено полезна за държавните институции и банките, ще спести административен ресурс и време при бързата идентификация на титулярите на банкови сметки в България, което и до момента беше възможно но се реализираше чрез една бавна, тромава и в този смисъл безсмислено разточителна на ресурси процедура. В бъдеще, за постигането на още по-голяма полза от регистърът, следва да се намери и правилна формула за достъпването и ползването му от финансовите институции при идентификацията, най-вече на ползвателите на потребителски кредити. 

Към 06.02.2017

Европа е на път да сложи край на таксите за роуминг

На 01.02.2017 г. представители на Европейския парламент, Съвета на Европа и Европейската Комисия сключиха предварително споразумение за отпадането на такса „роуминг“ в 28-те държави членки на Европейския съюз. Постигнатото споразумение е част от пакета „Digital Single Market“, като една от целите, въведени с него е свързана с намаляване цените на роуминг услугите в целия ЕС.

Под мотото „роуминг като у дома“ потребителите на мобилни услуги в ЕС ще плащат за ползване на електронните си устройства еднакви цени, независимо дали се намират у дома или са временно в друга държава от Общността.

Споразумението предвижда и постепенно намаление на цените за ползването на мобилни данни - от 7.7 евро за гигабайт през 2017 г. до 2.5 евро за гигабайт през 2022 г. Таксите ще се ревизират на всеки две години, като първият анализ за въздействието на ценовата реформа се предвижда за края на 2019 г.

Според официални указания на Европейската Комисия опцията „роуминг като у дома“ следва да бъде включена в договорите на мобилните оператори от 15 юни 2017 г.

За влизането в сила на тристранната договорка, тя предстои да бъде окончателно гласувана от членовете на Европейската Комисия и Съвета на Европа.

Към 30.01.2017

Съществува риск „законната лихва за забава“ да загуби санкционния си ефект с въвеждането на планираните промените в ЗЗД

Това е поредният пример за законово предложение за изменение на закон без оценка на въздействието на целените промени. Парадоксът е, че това „незаконосъобразно“ нормотворчество се превръща в принцип, а последиците са предвидими - очаквано сгрешена и нестабилна правна среда.

http://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/01/09/2896727_zakonnata_lihva_za_zabava_moje_da_zagubi_svoia/

 

Към 19.01.2017

Законодателят прави опит да се противопостави на кражбите на бизнес

Считано от 03.01.2017 г. са в сила важни изменения на Търговския закон („ТЗ“).

За определена категория решения на общото събрание (едноличния собственик) на ООД вече няма да е достатъчна обикновената писмена форма. Решенията, с които се приемат и изключват съдружници, дава се съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, намалява се или се увеличава капитала, избира се управител на дружеството, а така също решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, съгласно новите изисквания ще трябва да бъдат оформяни в „протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма“. Решенията на общото събрание, които са приети в нарушение на горното правило, се считат за нищожни.

Също така, договорът за прехвърляне на търговско предприятие и договорът за прехвърляне на дружествени дялове вече ще се сключват не само с нотариално удостоверяване на подписите, както досега, но ще бъде необходима и нотариална заверка на съдържанието.

При заявяване за вписване в Търговския регистър на протокол от общото събрание на ООД (заедно със съпровождащите го документи), длъжностното лице по вписванията вече е задължено да извърши предварителна служебна проверка относно това дали представените от заявителя документи със заверка на подпис и съдържание са въведени в базата данни на Информационната система, поддържана от Нотариалната камара. Едва след извършване на тази проверка ще се преминава към вписване на въпросните документи в Търговския регистър.

Очевиден е стремежът на законодателя, въвеждайки квалифицирана форма за вземане на определена категория важни решения в ООД, да ограничи възможностите за злоупотреби и измами, за да съхрани интересите на съдружниците. По този начин беше отговорено на отдавна създадената обществена необходимост от реакция срещу зачестилите случаи на измами и кражби на фирми.

От друга страна обаче, промените в ЗТР, в зависимост от това как ще бъдат прилагани, могат значително да усложнят администрирането на компании с чуждестранно участие. Това налага да се поставят редица въпроси:

Ако действащият към момента учредителен акт (дружествен договор) на дадено ООД не предвижда изрично каква следва да бъде формата за вземане на решенията от общото събрание или пък сочи единствено, че те ще се вземат в писмена форма, следва ли да се приеме, че изискването за нотариална заверка на подписите и съдържанието на протоколите е неприложимо за дружеството или пък учредителният акт следва да бъде изменен чрез изричното изключване на необходимостта от въпросната заверка?

Що се отнася до служебната проверка, извършвана от Търговския регистър, възниква въпросът как ще бъдат проверявани документите (например спесимените на управителите), заверени от чуждестранен нотариус или български консул в чужбина. Тези документи поне засега не се вписват в информационната база данни на Нотариалната камара и съответно неясно остава как следва да се процедира в този случай, така че да не бъде нарушавана изричната законова разпоредба, но и без да се създават пречки в стопанската дейност, когато участник е чуждестранно лице.

В контекста на ТР на ВКС № 3/2013 г., липсата на решение на общото събрание за продажба на имот, удостоверено с нотариална заверка на подпис и съдържание, ще води ли до нищожност на сключена сделка по разпореждане с имота, или само до нищожност на решението на общото събрание?

Ще поставяме активно горните въпроси и ще работим за тяхното изясняване, включително (ако това се налага) посредством предложения и инициативи за допълнителни законодателни промени.

Междувременно, с оглед влезлите в сила изменения и неяснотата около прилагането на някои от тях, в зависимост от приоритетите – сигурност, от една страна, или оперативност при администрирането, от друга страна, препоръчваме да се прецени дали в съответните дружествени договори (или устави) да се възприеме предвидената в закона квалифицирана форма за вземане на решения, или тя изрично да се изключи, като се предпочете обикновената писмена форма, ако от това не биха произтекли прекомерни рискове.

(Източник: Държавен вестник