logo-right

Архив / Новости от законодателството в България

Към 27.01.2011

Съществени промени в процедурата по регистрация на марки след 10.03.2011 г.

На 10 март 2011 година влизат в сила последните изменения в Закона за марките и географските означения (ЗМГО), съгласно които извършваната от Патентното ведомство експертиза по същество на заявените марки ще отпадне, като бъде заменена от опозиционна процедура.

Към настоящия момент регистрационната процедура в България включва експертиза на заявената марка, в рамките на която експертите на Патентно ведомство извършват проверка за наличие на идентичност или сходство между тази заявена марка и други, по-ранни марки. В случай, че заявената марка е идентична или сходна на по-ранна марка и се отнася за идентични или сходни стоки или услуги, експертите издават отказ за нейната регистрация. По този начин се защитават интересите на потребителите, като не се допуска регистрация на марки, които могат да ги объркат. Също така обаче, тази процедура защитава и интересите на притежателите на по-ранни марки, тъй като не се допускат до регистрация марки, които са сходни или идентични на техни по-ранни марки и се отнасят до идентични стоки или услуги.

Считано от 10 март 2011 година горната експертиза ще отпадне, като ще бъде заменена от опозиционна процедура (както е при регистрацията на марка на Общността). Съгласно новите правила, всяка заявка за регистрация на марка, която отговаря на формалните изисквания на закона и за която не са налице абсолютни основания за отказ за регистрация, се публикува в Официалния бюлетин на Патентното ведомство за опозиция. В рамките на 3 (три) месеца от датата на публикацията на заявката, всяко трето лице, което счита, че тази марка ще наруши негови права, може да подаде възражение. На базата на подаденото възражение в Патентно ведомство се развива опозиционна процедура. В случай, че в посочения срок обаче не бъде подадено възражение, марката подлежи на регистрация.  

Когато притежателят на по-ранни права пропусне да подаде възражение срещу регистрацията на сходна или идентична марка и последната бъде регистрирана, за него остава възможността да подаде искане за заличаване на регистрацията. С оглед стимулиране притежателите на по-ранни права върху марки да наблюдават и предприемат навременни действия срещу регистрацията на сходни или идентични  марки, се предвижда, таксите за заличаване на вече регистрирана марка да бъдат значително по-високи от тези, свързани с опозиционната процедура.

Видно от горното, предстоящите промени ще изискват притежателите на по-ранни права стриктно и постоянно да наблюдават заявяваните за регистрация на територията на България марки. 

С оглед спестяване на време и ресурси на своите клиенти за избор на наблюдаваща фирма и обобщаване на резултатите от извършените наблюдения, „Пенков, Марков и партньори” работи с национални  и международни организации, които извършват наблюдение на марки на национално, европейско и световно ниво. В тази връзка потвърждаваме, че нашето адвокатско дружеството вече предоставя правни услуги освен в областта на регистрацията и защитата на права върху марки, също и по наблюдение на текущите заявки и изготвяне на правни становища относно предприемането или въздържане от действия по опозиция.

 

 

Към 11.06.2004

Задължителна застраховка за адвокатите

С приетите текстове на новия Закон за адвокатурата е предвидено от 1 януари 2005 г. всички адвокати да се застраховат за вредите, които могат да причинят на клиентите си при не добре организирана защита. Застраховката ще се изплаща, ако клиента осъди адвоката си за нанесените му вреди