logo-right

Проекти

По-важни проекти, по които PM&P работи през годините – стъпка напред в прилагането на законодателството

Търговско и дружествено право

 • Консултиране и представителство на Coca-Cola във връзка със създаването на 10 дъщерни дружества, тяхното поетапно реструктуриране и сливане, също – придобиването на концесионера на минерална вода Банкя с постигане на регулаторни разрешения за концентрация от страна на Комисията за защита на конкуренцията (проект за 250 млн. щ.дол.);
 • Консултиране и представителство на Robert Bosch при учредяването на дъщерно дружество в България и неговото преобразуване чрез вливане в него на друго дъщерно дружество;
 • Консултиране и представителство на Heineken при приватизацията на най-голямата българска пивоварна Загорка, последвано от придобиването на мажоритарния дял в Ариана, както и последващото преструктуриране на Ариана чрез прилагане на най-новите способи за отписване като публично дружество и вливане в Загорка (проект за 75 млн. щ.дол.) ;
 • В продължение на 13 години най-големият далекосъобщителен оператор БТК и неговите мажоритарни акционери са във фокуса на комплексно консултиране от адвокатското дружество. В далечната 1999 г. PM&P извършва подробен правен анализ на БТК във връзка с участието на Telefonica в първата приватизационна процедура. По-късно екипът на PM&P е българският консултант на Advent International и извършва успешната приватизация на телекома, една от най-сложните и трудни сделки, продължила /почти/ близо 3 години. През 2007 г. PM&P осъществява комплексното обслужване на AIG при придобиването на БТК – сделка, която по мащабите си (1,7 млрд. евро) е най-голямата, сключвана някога в България и най-голямата в Източна Европа за 2007 г.;
 • Консултиране и представителство на Yioula при приватизацията на най-големите стъкларски заводи на Балканите, Дружба и Стинд, с разрешаване на сложни проблеми с мениджмънта, работници и синдикати, както и последващото преструктуриране чрез вливане на Стинд в Дружба със запазване на статута на приемащото дружество като публично и след осигуряване на разрешение за концентрация от Комисията за защита на конкуренцията (проект за 80 млн. щ.дол.);
 • Консултиране и представителство на Knauf при приватизацията на най-големия производител на гипсо-фазерни плоскости Гипсфазер (проект за над 15 млн. евро), включително преодоляване на проблеми с кредитна задлъжнялост и изпълнение върху обезпечения в тази връзка, както и последващото оптимизиране на акционерната структура, прехвърляне на търговското предприятие;
 • Консултиране и представителство на Titan Cement при цялостното извършване и преструктуриране на инвестициите му в България, включително придобиване на Плевенски Цимент, покупката на Златна Панега Цимент и продажбата на Плевенски цимент на Holcim, след преминаване през сложни процедури пред Комисията за защита на конкуренцията (проект за общо 110 млн. евро);
 • Съветване и представителство по отношение на ефекта върху българския пазар на световни сливания като Hewlett-Packard - Compaq, BASF - Cyanamid и Pernod Ricard – Allied Domecq, с осигуряване на съответните разрешения от Комисията за защита на конкуренцията;
 • Съветване и представителство на кредитори при производството по несъстоятелност на най-голямото българско предприятие, Кремиковци - най-мащабното и най-сложно подобно производство в България предвид брой вземания и кредитори;
 • Огромният опит на PM&P в приватизацията намира признание и от страна на българското правителство. Екипът на дружеството е правен съветник и участник в два международни консорциума по проекта PATA (Privatization Advisors and Transaction Agents) за подготовката на 10 предприятия за приватизация - в областта на производството на керамика, гуми и текстил (с Res & Co) и в областта на електрониката и машиностроенето (с Roland Berger & Partner). PM&P е юридическият съветник и участник в консорциум с Price Waterhouse Coopers за комплексно съветване на правителството при цялостната подготовка и успешно осъществяване приватизацията на Български речен флот и Български морски флот, включително правен анализ на тези структуроопределящи дружества, изготвяне на предложения за приватизационна стратегия и успешно провеждане на продажбата, при което постигнатата продажна цена на акция е втората най-висока в цялостния приватизационен процес в България.
 • Правен съветник на Salini Costruttori във връзка с концесионирането на автомагистрала Хемус и на MSF-Lena-Somague във връзка с концесионирането на автомагистрала Тракия;
 • Консултиране и представителство на Ел Би Булгарикум при преговорите и сключването на лицензионното споразумение с Meiji Co. за разширяване производството и търговията с българско кисело мляко в Китай, Тайланд и Сингапур;
 • Съветник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията във връзка с евентуалното предоставяне на концесия на летищата София и Балчик.

Данъчно право

 • Правен съветник на Coca-Cola във връзка с първото в страната признаване и възстановяване на ДДС върху амбалаж, при което след редица успешни съдебни процеси, въпросът е окончателно решен по позитивен начин със задължително тълкувателно решение на Върховния съд;
 • Периодично или редовно са съветвани Bosch, Siemens, Advent, Alcoa, Willi Betz Group, Immo Finanze, Meggle, AIG, Titan Cement, Carrefour, Knauf.

Недвижими имоти

 • Правни консултации и представителство на Saint-Gobain Weber, по инвестиция „на зелено”, включваща придобиване на земя и изграждане на два завода за производство на сухи разтвори и други строителни материали;
 • Консултиране и представителство на Knauf по инвестиция „на зелено” в придобиването на земя, учредяване на сервитути и изграждането на предприятие за производство на гипсо-картон с обща проектна стойност над 80 млн. евро;
 • Консултиране на Schenker във връзка с проект за придобиване на 47 000 кв.м. земя край София от Министерство на отбраната и изграждането на логистичен център;
 • Консултиране и представителство на Immoeast при успешното придобиване на дялове в Стоков базар Илиянци при преструктурирането на групата с цел обединяване на собствеността, с обща стойност на проекта 50 млн. евро;
 • Правни услуги на Innovative Wind Concept във връзка с реализацията на няколко нови проекта (с около 80 вятърни генератора и обща стойност на проекта 600 млн. евро), включително правен анализ на набелязаните парцели, консултации по възможни/необходими стъпки за осигуряване на парцели общинска собственост, придобиване на право на строеж върху парцелите, осигуряване на допълнителни имоти за изграждане на друг генератор, както и изготвяне на предварителни договори с анекси за подходни пътища и сервитутни права за захранващи кабели и такива за пренос на данни и на проекти за предварителни договори за осигуряване на земя за изграждане на обслужващи сгради;
 • Консултации и представителство на Carrefour при придобиването на земя и последвалото изграждане на близо 70 000 кв.м. търговска площ и хипермаркет и над 140 000 кв.м. офисни помещения – най-голямата единична инвестиция в недвижим имот в България, с обща стойност на проекта 200 млн. евро. Услугите на PM&P включват също правна помощ в хода на целия процес на изграждане, включително на уникалната връзка чрез специален тунел за достъп до търговския център, въпроси по електроснабдяването и изграждането на електростанция, сервитутни права и цялостната комерсиализация на търговския център;
 • Консултации и представителство при изграждането и пускането в търговска експлоатация на най-големия в страната търговско-развлекателен център - „Парадайз” с обща площ от 80 000 кв.м. и над 1 700 паркоместа в подземния паркинг (проект за 150 млн. евро).

Банково, финансово право и капиталови пазари

 • Консултиране и представителство на EBRD във връзка с инвестиционно кредитиране на Данон Сердика (21 млн. щ.д) – първата голяма инвестиция на банката в България след учредяването й;
 • В условията на силно конкурентния банков пазар с високо насищане на лицензирани кредитни институции, PM&P е консултант и успява да приключи две от силно ограничения брой сделки в банковия сектор: придобиването на Евробанк от Piraeus Bank и покупката на НЛБ Банка от Kardan. Сделките са успешно осъществени на основата на изготвен от нашия екип подробен правен анализ и след получаването на необходимите регулаторни разрешения от Комисията за защита на конкуренцията и Българска народна банка, извършени по съвет и със съдействието на PM&P. Придобиването на Евробанк позволява на адвокатския екип на дружеството да обслужва реализацията на сложната и обемна сделка по закупуването на търговското предприятие на Клона на Piraeus Bank от Евробанк, с което приключва консолидацията на Piraeus Bank в България. При сделката за НЛБ Банка, адвокатите на PM&P съдействат за преструктурирането на кредитния портфейл на банката и по този начин улеснява значително процеса на придобиване, а след това постига диверсифициране на дейността на банката чрез добавяне на част от портфейла на компания за потребителско кредитиране;
 • Консултиране и представителство на EBRD и Oppenheimer при приватизацията на Обединена Българска Банка - първата приватизация на банка в България, а по-късно и правно обслужване на National Bank of Greece при последващото придобиване на банката (проект на обща стойност 100 млн. щ.дол);
 • Проект на обща стойност 77 млн. щ.дол., включващ цялостно консултиране и съветване на EBRD и IFC във връзка с финансиране дейността чрез заем и пряко участие на най-големия производител на хартия в България, Целхарт, последвано от принудително изпълнение върху предоставените от длъжника обезпечения (особен залог върху търговското предприятие). Съветът на PM&P за каскадно реализиране на обезпеченията включва първото в страната пристъпване към изпълнение върху търговското предприятие на длъжника, с осигуряване на пълен контрол върху неговата оперативна дейност. Осигурената след това промяна в метода на удовлетворение, чрез продажба на отделни активи, води до икономическо и финансово оздравяване на придобитите активи, а чрез последващата им продажба на стратегически инвеститор – до пълно удовлетворяване вземанията на кредиторите. Този проект е прецедент в реализацията на особени залози. Успешното му осъществяване в кратък срок е доказателство за добрата законодателна уредба и практическата приложимост на тези гъвкави обезпечителни инструменти при запазване на производствени мощности и осигуряване на трудова заетост. Реализацията на препоръките на адвокатското дружество показва нагледно практическите предимства на изпълнението върху особен залог (ефективност, бързина и опростена процедура, контролирана от заложния кредитор) в сравнение с удовлетворяването на вземания чрез процедура по несъстоятелност на длъжника, характеризираща се с голяма продължителност, бюрократичност (контролира се от съответния съд по несъстоятелността, синдика, събранието на кредиторите) и с недостатъчни  гаранции за опазване имуществото на длъжника и удовлетворяването в пълна степен на обезпечените кредитори;
 • Консултиране и представителство на Kardan и Vienna Insurance Group при инвестирането в застрахователни и пенсионно-осигурителни компании и създаването и придобиването на финансови институции (първата в сектора приватизация на български застраховател – Булстрад, първата инвестиция на EBRD на българския застрахователен пазар, Булстрад Живот, Булстрад Здраве, ПОК Доверие, Ти Би Ай Инвест, Ти Би Ай Лизинг, Ти Би Ай Кредит, Ти Би Ай Асет Мениджмънт) и при последващите многофазови прехвърляния и преобразувания, свързани с получаване на необходимите одобрения и разрешения от Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на конкуренцията;
 • Натрупаният от PM&P значителен опит при реализацията на особени залози върху търговско предприятие, машини и съоръжения, акции, дружествени дялове и търговски марки, дава възможност при три отделни и независими проекта осъществяваният по съвет на PM&P масивен натиск от страна на кредиторите (EBRD, Crédit Suisse/SACE и Alpha Bank) върху изпадналите в забава длъжници да доведе до пълно погасяване на задълженията, с цел избягване на самото принудително изпълнение и неговите неблагоприятни последици. При тези проекти успешно се използва съчетаването на принудителното изпълнение с организиране на процедури за цесия на дълга, което допринася за постигането на удовлетворение за кредиторите, в общ размер над 30млн. евро;
 • Консултиране и представителство на EBRD във връзка с реализацията на три проекта за финансиране на Фонда за органите на местно самоуправление в България (ФЛАГ), с размер на банково финансиране от 100 млн. евро и общ размер от 150 млн. евро;
 • Консултиране и представителство на Landesbank Baden–Würtenberg при предоставянето на 4 кредитни линии в размер на 15 млн. евро, както и при реструктурирането на дълга и свързаните обезпечения, включително тяхното поддържане;
 • Консултиране и представителство на EBRD във връзка с предоставяне на финансиране на Балканфарма (21,5 млн. евро), включително учредяване на съответни обезпечения;
 • Консултиране и представителство на EBRD във връзка с предоставяне на финансиране на Бони Холдинг (15 млн. евро), включително учредяване на обезпечения и тяхното реструктуриране, диверсифициране и поддържане;
 • Консултиране и представителство на Innimo при придобиването от страна на Société Générale на дъщерната й компания за потребителско кредитиране Кредибул и преструктуриране на портфолиото чрез разпределението между различни финансови институции: банка, дружество за микрокредитиране и компания за събиране на вземания.

Съд и арбитраж

 • Адвокатите на PM&P защитават успешно интересите на Enertrag, изграждащ най-големия проект за вятърна централа в България. Пред Арбитражния съд при БТПП, по спор с държавния монополист Национална електрическа компания за валидността на сключен предварителен договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа, намесата на PM&P е решаваща. Решението на Арбитражният съд, постановено в изключително сложна фактическа обстановка, променя неправилната практика на държавното предприятие за работа със своите контрагенти и е изцяло потвърдено от Върховен касационен съд;
 • Като доверен правен представител на Българска фотоволтаична асоциация и над 150 ВЕИ производителя, PM&P е основна движеща сила в успешното съдебно обжалване пред Върховен административен съд (ВАС) на незаконосъобразното решение на Държавна комисия по енергийно и водно регулиране за налагане на такси за достъп до електроразпределителната мрежа на мощности от възобновяеми източници.
 • Екипът на PM&P защитава успешно интересите на своите клиенти при неправомерни действия от страна на държавни органи. Като правен съветник на Karelia и при липса на ясна нормативна уредба на въпроса за възстановяване на акциза за заплатени, но неизползвани и повредени бандероли за внос на цигари, дружеството обжалва успешно решение на Агенция митници (АМ). Съдът възприема изцяло аргументите на екипа, че задължението за заплащане на акциза е свързано с ефективното осъществяване на внос, при неосъществяването на който държавата няма основание за неговото събиране. При друго успешно обжалване на решение на АМ, свързано с начисляване на акциз върху внасяната от Унифарма оригинална Шведска горчивка, PM&P изгражда солидна аргументация, възприета от съда, че продуктът е лекарствен, а не спиртен и не подлежи на облагане. И двете решения са потвърдени от ВАС и поставят начало на нова съдебна практика по тези въпроси. Дружеството може да се похвали и с успешна практика при обжалването от името на First Line Estates на данъчни ревизионни актове на Национална агенция приходи за около 10 мил. лв.;
 • Процесуалните адвокати на дружеството имат богат опит във воденето на дела свързани с неизпълнение на договори, обезщетения, усвояване на гаранции, изпълнителни производства за събиране на вземания в размер на милиони Примери за това са случаите, в които PM&P представлява Щрабаг в дело срещу Инвестбанк и арбитраж срещу Трафик Инжинеринг, First Line Estates срещу ЗАД Виктория, Credit Swiss срещу Интер пайп, EBRD срещу Белведере Кепитъл Мениджмънт (Домейн Менада);
 • Дружеството е специализирано в представителство на клиенти в случаи, свързани с неизплатени емисии облигации и свързани с това дела за несъстоятелност и обявяване на сделки за недействителни спрямо кредиторите. PM&P представлява група облигационери и ОББ АД срещу Брос Холдингза във връзка с неизплатени емисии на стойност около 12 мил.а евро, както и група облигационери и ПОК Доверие срещу Ален Мак за около 6 мил. евро, също така води дела за несъстоятелност като процесуален представител на FirstLineEstates, при обща стойност на активите за около 15 мил. евро.
 • Екипът на PM&P има богат опит във воденето на дела свързани с недвижими имоти. Държавното дружество Врана ЕАД гласува доверие на дружеството, да защити интересите му в имотен съдебен спор със Симеон Сакскобургготски за около 4 000 000 кв.м. земи на Стопанство Врана. PM&P също така представлява успешно Алфа банк в спор по повод имотни претенции на Българска академия на науките към сградата на централния офис на банката в София, както и в процесите по обжалване на издадените строителни разрешения;
 • Предвид солидния опит на екипа на дружеството в морското право, водещи европейски застрахователи възлагат на PM&P защитата си в съдебен процес относно инцидент с кораб в открити води.

IT, медии и телекомуникации

 • Предвид богатия опит и експертни познания на екипа на PM&P в сферата на интернет технологиите и комуникациите, Министерство на транспорта и информационните технологии възлага на експертите на дружеството изготвянето на предложение за изменение на Закона за далекосъобщенията (ЗД), а впоследствие и в Закона за електронните съобщения (ЗЕС) в частта на правата на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за разрешаване на спорове между оператори и потребители. Като правен съветник на Сдружението на независимите интернет доставчици, PM&P активно участва и в по-следващи инициативи и работните групи по изготвяне на проекти за изменение и допълнение на ЗЕС;
 • Българска уеб асоциация гласува доверие на експертите на PM&P при изготвянето на първите Насоки за общи условия за електронни магазини и услуги в уеб, одобрени от Комисия за защита на потребителите(КЗП). Тези насоки идентифицират най-добрите световни търговски практики, които следва да се прилагат при осъществяване на електронната търговия в България и за уреждане на отношенията между потребителите и търговците;
 • PM&P представлява Кериър БГ, един от трите WiMAX оператора в България, в процеса на получаване на разрешително за изграждане на WiMax мрежа в страната. В последствие адвокатският екип осъществява и успешно процесуално представителство пред Върховен административен съд във връзка с обжалване на мълчаливия отказ на КРС да издаде подобно разрешително;
 • PM&P консултира СуперХостинг.БГ ООД, най-бързо развиващата се и най-голямата хостинг фирма в България, по цялостното структуриране на дейността на компанията, съответствието на общите условия на дружеството, политиката й за защита на личните данни, множество други корпоративни въпроси и правните аспекти на плановете за развитие на дейността на дружеството;
 • Световноизвестни компании като Apple, Yahoo! и Samsung разчитат на експертната оценка и задълбочен анализ на екипа на PM&P във връзка с регулаторните аспекти за осъществяване на тяхната търговска дейност и продажба на продукти на българския пазар;
 • Експертите на PM&P са с голям опит и добре познават цялостната рамка от регулаторни въпроси свързани с осъществяване на търговска дейност в сферата на технологиите, медиите и комуникациите. Екипът на дружеството предоставя цялостно правно обслужване на Радио и Телевизия Сити, обслужва едни от най-големите електронни магазини в България, в това число Сторе ЕООД, Сила.БГ, Мобио.БГ, GET.BG, по различни регулаторни въпроси, включително свързани с представителство пред КРС, Съвета за електронни медии (СЕМ), КЗП и Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), Съвета по саморегулация и други регулаторни органи във връзка със защита на личните данни, допустими търговски практики и изпращане на рекламни съобщения.

Енергетика и природни ресурси

 • Стремежът на PM&P за утвърждаване на добрите практики в законодателството и гражданското общество в България се изразява в ангажимента на екипа да работи за общественото благо и утвърждаване на бизнеса. Това намира признание от множество неправителствени организации, работещи активно за подобряването на енергийното законодателство в страната. Експертите на PM&P са правни консултанти и официални представители на Българската търговско-промишлена палата при подготовката на измененията в Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници. Екипът ни съветва редовно и участва активно в енергийни инициативи на Американската търговска камара в България, Френско-Българската търговска камара, Германо-Българската индустриално-търговска камара, Българската ветроенергийна асоциация и др.;
 • Енергийният екип на PM&P работи не само в насока изменения и допълниения на действащото българско енергийно законодателство. Експертите на фирмата участват също така активно в разработването на Третия енергиен пакет на Европейския съюз, нов модел за стимулиране на енергията от ВЕИ в България, с оглед максимално облекчаване на тежестта от разходите за изкупуване за обществото, както и нов модел за структуриране на електроенергийния пазар в страната с оглед преодоляване на енергийната криза през 2013 г.;
 • PM&P разполага с един от най-подготвените и опитни енергийни екипи в България. Дружеството предоставя цялостно и комплексно обслужване на производители на възобновяема енергия с капацитет над 1 800 MW, което представлява близо 50% от разработваните в страната подобни проекти, като услугите ни включват съдействие при разработване на проекти, структуриране и осъществяване на сделки за придобиване, правни анализи, регулаторни въпроси и т.н. Наши клиенти са Innovative Wind Concepts, EnergiMidt Renewables, Roslyn Capital Partners, Enertrag, Innimmo Investments and Wind Innovation, Graess Solar, Soventix, XEMC и др.;
 • Експертното мнение на екипа на PM&P е търсено във връзка с реализацията на Южен поток, по-специално относно реализацията на подводната част на проекта.