logo-right

Патенти и търговски марки


Ние създаваме печеливши IP стратегии

  • Съблюдаването на правата върху интелектуалната собственост, като права върху търговски марки и дизайни, патенти за изобретения, географски означения, авторски права и сродни на тях права, дават възможност на бизнеса да се развива по-ефективно, да изгражда собствена идентичност и водещи пазарни позиции. Особено важно е да се обърне внимание на изобретенията като двигател на икономиката.
  • Посредством тези права се създават правни гаранции за защита и контрол върху уникалността и качеството на продуктите, техният произход, и предотвратяване на неразрешеното им използване. Те са мощно средство за осигуряване на значителни приходи от използването на нематериалните активи на предприятията и авторите, както и за недопускане на нелоялната конкуренция.
  • „Пенков, Марков и партньори” предлага индивидуална работа и подход при даването на своите консултации, както за осигуряване на закрила посредством регистрация на обекти на индустриална собственост, така и при защитата от нарушения пред съда и административните органи – Патентно ведомство, Агенция „Митници“, Комисия за защита на конкуренцията и др.
  • Особено наблягаме на правилното изграждане на успешна стратегия за управление на тези права, в качеството им на нематериални активи, не само за големите предприятия, но и за малките и средните предприятия, университетите, изследователските организации, както и за отделните изобретатели.
  • Консултациите ни са насочени към намирането на най-доброто бизнес решение за използването и защитата на интелектуалната собственост, включително осигуряваме подкрепа при намирането на инвеститори.
  • През последните години разширихме практиката си в областта на международните и европейските заявки за патенти, марки и дизайни, като особено сме горди и с успешната защита на уникални български био-продукти в чужбина.
  • Дългогодишният ни опит по административни производства, процесуално съдебно представителство и арбитраж, осигурява максимална защита на нашите клиенти. Сериозната професионална подготовка на нашите специалисти гарантира високото качество на предоставяните от нас специализирани услуги за различните обекти на индустриална собственост.
  • Предлаганите от нас специализирани предварителни проучвания (за наличие на технологии защитени с патент, за новост и изобретателска стъпка, за „свобода на действие“ и липса на нарушение при използването на дадена технология, знак или дизайн) не само водят до спестяване на значителни средства, но и до по-ефективни и бързи решения в защита на интересите на нашите клиенти.
  • „Пенков, Марков и партньори” е водещ правен офис при подготовката и реализацията на лицензионни договори, договори за франчайз и за Ноу-Хау,  свързани с патентно защитени и патентно незащитени технологии, както и при осъществяването на сделки свързани с придобиване и продажба на права на интелектуална собственост.
  • На „Пенков, Марков и партньори” могат да разчитат също архитекти, художници, композитори и други творци, при защитата на техните авторски права. Предоставяме консултации и на продуценти, радио- и телевизионни организации, и организации за колективно управление на права.

Лица за контакт:

Коментари: