logo-right

Сливания, придобивания и преструктуриране


Обединяването на отделни предприятия в един стопански субект, в резултат от сливане или придобиване на контрол върху активи и/или дейности от друго предприятие, са възможност за всяка компания да разшири своя бизнес и да постигне синергия, с оглед подобряване на финансовите резултати. Преструктуриранията на групи дружества и предприятия или на бизнеса им, особено през последните години, са основен способ за оптимизиране и увеличаване на пазарното присъствие. В условията на нарастваща глобализация и засилено международно икономическо сътрудничество и особено след приемането на България за пълноправен член на Европейския съюз през 2007 г., трансграничните сливания и придобивания имат съществено значение за нивото и качеството на чуждестранните инвестиции у нас и създават допълнителни възможности.

PM&P е лидер в областта на сливанията и придобиванията в България. От създаването си през 1990 г. екипът на дружеството участва в почти всички значими сделки по сливания, придобивания и приватизации, осъществени в България след политическите и икономическите промени през 1989 г. През 2007 г. PM&P представлява AIG Capital при придобиването на мажоритарния пакет акции от приватизираната телекомуникационна компания БТК АД, възлизащ на около 1,7 милиарда евро – най-голямата сделка, сключвана някога в България и най-голямата сделка в Източна Европа за годината. PM&P консултира National Bank of Greece при придобиването на Обединена Българска Банка, Titan Cement SA при извършване на преструктуриране, включващо придобиване на Златна Панега Цимент и продажбата на Плевен Цимент на Holcim Group, Heineken Group при придобиването на мажоритарния дял в Ариана АД и при последващото сливане със Загорка АД, както и Coca-Cola Hellenic Bottling Company във връзка с придобиването на производителя на минерална вода Банкя.

През годините PM&P осигурява правното обслужване на сделки по сливания, придобивания и преструктуриране на почти всички пазари на финансови услуги в страната, включително банкови, потребителско кредитиране и лизинг, допълнително пенсионно осигуряване, застраховане и здравно осигуряване. PM&P също така консултира сделки по сливания и придобивания в множество отрасли на материалната сфера на икономиката.

Основата за успехите на PM&P в областта на сливанията и придобиванията са изключително високото ниво на разностранна правна компетентност, стратегическо мислене и опит, натрупани в продължение на повече от 20 години.

PM&P предоставя на клиентите си една ефективна комбинация от знания и опит в отделните икономически отрасли, като обръща внимание на всеки детайл от конкретната сделка. Доброто познаване на регулаторната рамка позволява оптимално структуриране на дружествата в най-кратки срокове.

 

Коментари:

 

„Дружеството разполага с едни от най-опитните специалисти по сливания и придобивания в България и съветва редица чуждестранни инвеститори, като например AIG, Advent International, AXA и др. при някои от най-мащабните актуални закупувания.“

 

„Пенков, Марков и партньори разполагат с високо мотивиран екип от специалисти в различни области, компетентни в работата си както с местни, така и с мултинационални компании. Притежават експертни познания по разнообразни теми, за които ми бе нужен съвет: сливания и придобивания, законодателството в областта на фирменото управление, специфичното законодателство в областта на енергетиката и много други.“

повече