logo-right

Правни анализи


Обичайно в практиката преди финализирането на сделки по придобиване на предприятия или отделни активи, придобиващата страна се нуждае от изготвянето на правен анализ. Правният анализ е не просто снимка, отразяваща актуалното състояние на всички правни аспекти, свързани с дейността на придобиваното предприятие, но и ефективен инструмент за установяване на вече възникнали или потенциални проблеми, за оценка на свързания с тези проблеми риск и за покриване на риска на облигационно ниво. Последното става посредством включване на комплекс от специфични декларации и гаранции на продавача и задължения за изпълнение на определени предварителни действия и условия, насочени към отстраняване на констатираните нередности. Правният анализ е една от предпоставките за осигуряване възможността клиентът да вземе информирано инвестиционно решение. Ето защо PM&P отдава голямо значение на прецизните анализи, извършени от опитни екипи.

В зависимост от обхвата и структурирането на планираната сделка, правният анализ може да засегне всички аспекти от дейността на предприятието, а може да бъде и лимитиран само до изследване на определени аспекти или дори на конкретни активи. Екипът на PM&P разработва собствена схема за изготвяне на правен анализ като осигурява обхващане на всички правни теми, свързани с дейността на предприятието. Тази схема се модифицира за всеки конкретен случай, като по този начин се гарантира отчитане на спецификите и акцентиране върху съществените за бизнеса и/или сделката въпроси.

PM&P има изключително богат опит в изготвянето на правни анализи на предприятия от най-различни сектори на икономиката, като се започне от правни анализи във връзка с процедури по приватизация на едни от най-големите държавни предприятия (БТК, Булгартабак Холдинг, БМФ, БРП, ДЗИ и много други) и се стигне до стотици правни анализи, свързани с придобивания на частни предприятия или обособени части от тях. 

Често в сферата на сделките с недвижими имоти (в това число придобиване и развитие на проекти със застроени и незастроени инвестиционни терени, земеделски земи и индустриални имоти), а понякога и при проекти с възобновяеми енергийни източници (в зависимост от фазата на реализация на проекта), PM&P практикува изготвянето на лимитирани анализи с фокус върху вещноправния статут на недвижими имоти и специфични въпроси от значение за конкретния проект, с оглед запазване на гаранциите и сигурността на клиентите.

 

Лица за контакт:

Коментари:

„В момента фирмата има 57 партньори, асоциирани членове и външни юридически съветници, както и осем стажанти, 22 асистенти и други служители. Това осигурява възможност до 15 – 18 адвокати да работят по конкретен проект, без това да се отрази на ежедневната работа на фирмата.“

повече