logo-right

Трудово право


През последните няколко години намалелият обем на работа в редица български фирми поставя пред работодателите въпроса за оптимизиране на работния процес и свързаното с това редуциране на наета работна ръка или преструктуриране на организацията на труда и работното време. В контекста на преобладаващия брой императивни норми в българското трудово законодателство законосъобразното постигане на целените ефекти с преструктурирането на работния процес е от първостепенно значение. 

Присъединяването на България към Европейския съюз (ЕС) откри нови възможности за наемане на граждани от ЕС от български работодатели, но и за полагането на труд от български граждани за работодатели, установени в ЕС. Нерядко свързаните с тези възможности трудово-правни отношения поставят различни по сложност въпроси, които изискват детайлен анализ на цялостната обстановка, свързана с правоотношението, и добро познаване на релевантната нормативна уредба.

В тази връзка екипът на PM&P насочва своите усилия към идентифициране проблемите и нуждите на своите клиенти в областта на трудовото право. Той работи и съдейства усилено за намиране на ефективни и едновременно с това разумни правни решения за справяне с проблемите при търсене и предлагане на работна сила, включително в контекста на сложността на проблемите, които поставят трудово-правните отношения с международен елемент.

Интересът в текущата и предстояща работа на PM&P е насочен и към предвидената с изменението в Кодекса на труда от края на 2011 г. правна възможност за полагане на труд от разстояние, извършване на надомна работа, както и работа чрез предприятие, осигуряващо временна заетост. Въпросното допълнение в трудовоправна уредба създава добра възможност както за българските, така и за чуждестранните работодатели и служители да предлагат и предоставят работа и работна сила, като избягват териториалните и времеви ограничения. Опитът при използване на предвидените правни възможности, обаче показва, че в българската трудово-правна действителност все още трудно се възприемат нововъведения от подобен тип, което пък от своя страна представлява предизвикателство и мотивира PM&P да търси работещи решения за трудовоправните въпроси и проблеми на своите клиенти.

 

Коментари:

„Този талантлив екип работи по всички въпроси, свързани с трудовите правоотношения, като са особено вещи в  изготвянето и прекратяването на договори.“
повече