logo-right

Защита на търговски марки и интелектуална собственост


Българската нормативна уредба, регламентираща закрилата на интелектуалната собственост, е изцяло хармонизирана с правото на Европейския съюз (ЕС) и е съобразена с основните международни споразумения, регламентиращи тази специфична правна материя. България е страна по водещите международни договори, администрирани от Световната организация по интелектуална собственост (WIPO), а именно Бернската конвенция (авторско право), Парижката конвенция, Хагското споразумение (международна регистрация на промишлен дизайн), Лисабонското споразумение (международна регистрация на наименования за произход), Мадридската спогодба и Протокола към нея (международна регистрация на марки), Договора за патентно коопериране (международно подаване на заявки за патенти) и др. България членува в Световната търговска организация от 1996 г. и прилага Маракешкото споразумение, а също така членува и в Европейската патентна организация от 2002 г., от когато е и страна по Конвенцията за издаване на европейски патенти. Като член на ЕС, България участва още в Споразумението за единен патентен съд и в Регламента на ЕС за създаване на патент с единно действие за територията на Съюза, които ще се прилагат от 01.01.2014 г. От 2007 г. насам в страната действат и системите за регистрация на марка и дизайн на ЕС.  

Предоставянето на защита в областта на интелектуалната собственост, особено в сегашния етап на развитие на икономиката в България, е важно за създаването и прилагането на иновации от страна на предприятията. Като член на ЕС, България изпълнява редица ангажименти по осигуряването на външната граница на Съюза в борбата с фалшификатите на стоки, произведени в нарушение на права върху търговска марка, дизайн или патент.

Екипът на PM&P има значителен опит в административните процедури, свързани с придобиването на правна закрила за различни обекти на индустриална собственост като търговски марки, промишлен дизайн, патенти, и др., както и при оказването на правно съдействие за прилагането на тези права в съда или посредством извънсъдебни правни способи (споразумения, арбитраж).

 

Лица за контакт:

Коментари:

IFLR_1000

„Пенков, Марков и партньори разчитат на интегриран подход в работата. „Фирмата е добре утвърдена, способна и си е извоювала достойно място на пазара“, споделя един от клиентите, а друг описва впечатленията си като „изключително положителни.““

повече