logo-right

Лицензионни и ноу-хау договори


От дълги години и предвид бързото навлизане на различни технологии, софтуерни продукти и иновации лицензионните споразумения за предоставяне на права за производството, ползването и дистрибуцията върху патентно защитени изобретения, полезни модели или търговски марки играят важна роля в съвременния стопански живот.

През последните години се отбелязва ръст на тези специфични договори. Тяхното изработване е свързано със значителни трудности не само поради естествената липса на подробна уредба в законодателството, тъй като се пораждат и са пряко свързани с практиката, но и поради най-често международния характер на трансфера на технологиите, както и поради нетипичния обхват и съдържание на гаранции, осигуряващи успешната реализация при договорените параметри.

Екипът на PM&P в областта на лицензионните договори и договорите за ноу-хау се ръководи от управляващия съдружник на дружеството, г-н Владимир Пенков – с огромен опит, придобит при договарянето на големи комплексни обекти и отделни лицензионни договори и договори за предоставяне на ноу-хау още десетилетие преди „промените“ в страната.

Сега екипът на PM&P участва в предоставяне ползването на търговски марки и най-вече е със значителен принос за успешното приключване на преговорите между българското Ел Би Булгарикум, притежател на патенти, търговски марки и наименование за произход на българското кисело мляко и Meiji Co. за голяма територия, включваща много държави.

Много често в практиката лицензионният договор се включва в /или се придружава и от договор за предоставяне на ноу-хау, с който се договарят условията за успешно осъществяване на технологичен трансфер и постигане на договорените параметри.

 

Лица за контакт:

Коментари:

„Лидерът на групата, Владимир Пенков, е смятан за „един от най-видните адвокати в страната.“ Неговите умения в сферата на корпоративното и търговско право, приватизацията, финансирането на проекти, лицензирането и банкирането са високо оценявани.
повече