logo-right

Несъстоятелност и ликвидации


През последните години на екипът на PM&P все по-често се налага да консултира и участва в съдебни и изпълнителни процеси по събиране на вземания, както и в производства по несъстоятелност.

Тези нормални за стопанския живот процеси пряко се влияят както от икономическото състояние в страната, Европа и света, така и от банковата кредитна политика в страната, водещи до увеличаване на междуфирмената задлъжнялост.

Големият опит на експертите на дружеството позволява успешно да се справят с динамиката на измененията на законодателната рамка и да планират оптималната защита на клиентите - длъжници и кредитори.

През последните 20 години, екипът натрупва солиден опит в представителството на кредитори - банки и доставчици, включително в едно от най-големите за страната производства по несъстоятелност на Кремиковци АД.

PM&P представлява и обявени или застрашени от несъстоятелност длъжници, като има богат опит и експертиза в структурирането и провеждането на производства по несъстоятелност на групи от свързани дружества, включително с международен елемент.

 

Коментари:

„Този екип впечатлява с „подхода си, изцяло насочен към клиентите и бизнеса, както и с усърдието и задълбочените познания.““
повече