logo-right

Право на ползване на данъчен кредит


През последните години се наблюдава тенденция на засилване данъчния контрол върху бизнеса, която предвид сроковете и натовареността на приходните органи доведе до установяване на трайна практика на непризнаване реалността на сделки между контрагенти и правото на ползване на данъчен кредит. В резултат значително се увеличава и броят на административните и съдебни спорове за установяване точния размер на данъчните задължения, за признаването и възстановяването на Данък върху добавената стойност (ДДС) на бизнеса.

Правната уредба на ДДС и функционирането на ДДС-системата е изключително динамична, предвид текущото й хармонизиране на територията на Европейския съюз (ЕС). Различните подходи на вътрешните органи в създадената вече единна европейска рамка, приложимите правила за доказване реалността на сделките, признаването правото на ползване на данъчен кредит и процедурите пред местните данъчни органи са предмет на разглеждане от Европейския съд в Люксембург и от Европейския съд за правата на човека в Страсбург.

Тези особености изискват значителен опит и познаване не само на материята на вътрешното и общностното законодателство, но и на тълкуванията, дадени в отговор на отправените преюдициални запитвания. Екипът на PM&P е с голям опитен в процесуалното представителство и защита на клиенти по данъчни спорове, в процедурите по обжалване на неправилни актове на приходните органи (актове за прихващане и възстановяване, ревизионни актове). Адвокатското дружество успешно представлява клиентите си във връзка с проблеми по отказано право на данъчен кредит и корекции на финансовия резултат по Закона за корпоративно подоходно облагане, свързани с доставки както на територията на страната, така и в рамките на ЕС.

PM&P консултира в миналото, а консултира и сега множество клиенти по данъчни въпроси, включително: Bosch, Siemens, AIG Capital, Алкоа, Willi Betz Group, Coca-Cola Hellenic Bottling Company, Immo Finanze, Meggle AG, Advent International, Titan Cement, Knauf и др.

Важно е и следва да се отбележи, че дружеството има опит и в предоставянето на комплексни консултации, включващи планиране на данъчните ефекти от сложни сделки, преструктурирания и управление на разходите на местни и чуждестранни лица, с цел данъчно оптимизиране на резултатите им и ефективно ползване на данъчния кредит. Това е от съществено значение в процеса на осъществяване на стопанската и инвестиционна дейност на клиентите на PM&P.

 

Коментари:

„Пенков, Марков и Партньори предлага „стриктни, точни и професионални консултантски услуги“ на впечатляващ брой клиенти във финансовия сектор... Управляващият съдружник Владимир Пенков получава похвали от клиентите заради „търговския си нюх и прагматичен  подход.“
повече