logo-right

Структуриране на сделки с недвижими имоти


Сделките с недвижими имоти са свързани със значителни разходи, част от които нормативно определени и поради това – предсказуеми. Правилното структуриране на сделките, с оглед оптимизиране на разходите и данъчните последици за участващите страни, винаги представлява предизвикателство за инвеститорите, които не са запознати със спецификата на местната правна система. Обикновено изборът се свежда до това дали сделката да се реализира като чисто придобиване на актив или като придобиване на дялове/акции от дружество, чиято собственост е въпросният актив.

В процеса на консултиране във връзка със структурирането на сделки с недвижими имоти, екипът на PM&P разработва и представя пред клиента алтернативни схеми с посочване на предимствата и недостатъците на всяка от тях и свързаните с това рискове. В зависимост от определените от клиента приоритети, екипът на PM&P препоръчва най-подходящата структура на сделката, намирайки за всеки отделен случай оптималния баланс между рискове и разходи.

 

Коментари:

„Колегите на Милена Гайдарска от други правни фирми отбелязват вниманието ѝ към детайлите: „Тя обръща внимание на всички аспекти на проблема и открива много фактори, които помагат на клиентите да вземат правилните инвестиционни решения.“

„Екипът на Пенков, Марков и партньори е един от най-добрите и най-разпознаваемите в България що се отнася до сделките и реализацията на проекти в областта на недвижимите имоти. Работим с тях от години, като те неизменно са били наш надежден партньор, отлично запознат с пазара и участниците в него. Ориентирани към бизнеса, те съчетават отлична правна експертиза с добри умения за преговори. Наред с това те са изключително достъпни и винаги на разположение да окажат съдействие при неотложни обстоятелства, като същевременно са способни да се справят с огромни по обем работа и проекти.“
повече