logo-right

Развитие на проекти


Проектите, свързани със строителство, преминават през различни фази на развитие – индивидуализиране на подходящи терени, реализиране на придобивни сделки, провеждане на градоустройствени процедури (а в някои случаи и процедури по промяна предназначението на земеделска земя), провеждане на търгове за определяне на изпълнители на строителни работи, въвеждане на построените обекти в експлоатация, търговска реализация на проектите (продажба или отдаване под наем). За успешното осъществяване на подобни проекти е необходим опитен екип от различни специалисти – архитекти, конструктори, строителни инженери, технически консултанти, проджект мениджъри, лизинг агенти и съвсем не на последно място - правни консултанти, които не само да притежават необходимата правна експертиза, но и да разбират спецификите на процеса на строителство и комерсиализация на различните видове обекти – търговски, жилищни или офисни площи.

Благодарение на изключително богатия си опит в развитието на проекти в сферата на недвижимите имоти, екипът на PM&P има ясна представа за практическите проблеми и подводните камъни, с които се сблъскват участниците в инвестиционния процес, както в отношенията помежду си, така и в отношенията с компетентните държавни и общински органи, на които са предоставени регулаторни функции.

На базата на този опит ние съдействаме за поставянето на отношенията между инвеститорите и съответните изпълнители и консултанти на ясна договорна основа. С оглед натрупаната практика, на PM&P често се гласува доверие да изпълнява функцията на основен партньор на инвеститора и проджект мениджъра във връзка с осъществяването на контрол върху дейността на архитектите и строителите, включително при формулирането на искове или претенции за некачествено извършена работа или забава в уговорени срокове. Дружеството е утвърдило ролята си на многофункционален консултант в редица големи проекти, като например строителството на два от най-големите търговски центрове в столицата – The Mall и Paradise Centre.

Доброто познаване на нормативната база в областта на строителството позволява на екипът на PM&P да бъде полезен на участниците в строителния процес, когато е необходима юридическа преценка относно законосъобразността на определено техническо решение в светлината на съответните специални подзаконови актове, както и при провеждането на необходимите административни процедури.

 

Коментари:

„Пенков, Марков и партньори се ползва с уважение на пазара като„много силно дружество“ с „добра репутация“, което има „отлично портфолио с клиенти в областта на фирмената собственост.“

повече