logo-right

Обезпечения, оперативен и финансов лизинг


С активизирането на гражданския и стопанския оборот, обезпеченията и принудителното изпълнение по тях се явяват главния способ за защита интересите на кредиторите и реализация на техните вземания.

Диверсифицират се и самите обезпечения, като се въвежда институтът на особения залог, учредяван без да се предава заложеното имущество и без да се ограничава стопанската дейност на предприятията. Това води и до развитие на лизинговите договори, и особено на финансовият лизинг като една модерна, гъвкава схема на финансиране и рефинансиране. Горди сме, че сред нашите клиенти са едни от първокласните и най-активни лизингови компании като Ти Би Ай Лизинг, Интерлийз, Ейч Ви Би Лизинг, Алианц България Лизинг и др.

В стремежа си да създава собствени стандарти на работа, PM&P съветва за оптималното структуриране и извършва учредяването на огромен брой обезпечения (поръчителства, ипотеки, особени и реални залози, цесии на вземания и др.). Нашият екип осъществява вписването на първите особени залози от Сторко в полза на EBRD веднага след приемането на съответното законодателство през 1996 г.

PM&P е пионер и при осъществяване на твърде сложния процес на принудително изпълнение върху търговското предприятие на Целхарт, в резултат на което постигаме успешно удовлетворяване вземанията на две от най-големи международни финансови институции, EBRD и IFC. Многократно постигаме бързо и ефективно уреждане на отношенията в интерес на всички страни и без поставяне на длъжника в състояние на неплатежоспособност, чрез балансирано изпълнение върху различните по вид, обхват и привилегия обезпечения.   

 

Коментари:

„С 39 адвокати, включително адвокатите с отлична репутация Владимир Пенков и Иван Марков, Пенков, Марков и партньори“ е една от най-големите кантори в България с достатъчно ресурси да задоволи търговско-правните нужди и на най-големите клиенти.“
повече