logo-right

Обезпечения, оперативен и финансов лизинг


С активизирането на гражданския и стопанския оборот, обезпеченията и принудителното изпълнение по тях се явяват главния способ за защита интересите на кредиторите и реализация на техните вземания.

Диверсифицират се и самите обезпечения, като се въвежда институтът на особения залог, учредяван без да се предава заложеното имущество и без да се ограничава стопанската дейност на предприятията. Това води и до развитие на лизинговите договори, и особено на финансовият лизинг като една модерна, гъвкава схема на финансиране и рефинансиране. Горди сме, че сред нашите клиенти са едни от първокласните и най-активни лизингови компании като Ти Би Ай Лизинг, Интерлийз, Ейч Ви Би Лизинг, Алианц България Лизинг и др.

В стремежа си да създава собствени стандарти на работа, PM&P съветва за оптималното структуриране и извършва учредяването на огромен брой обезпечения (поръчителства, ипотеки, особени и реални залози, цесии на вземания и др.). Нашият екип осъществява вписването на първите особени залози от Сторко в полза на EBRD веднага след приемането на съответното законодателство през 1996 г.

PM&P е пионер и при осъществяване на твърде сложния процес на принудително изпълнение върху търговското предприятие на Целхарт, в резултат на което постигаме успешно удовлетворяване вземанията на две от най-големи международни финансови институции, EBRD и IFC. Многократно постигаме бързо и ефективно уреждане на отношенията в интерес на всички страни и без поставяне на длъжника в състояние на неплатежоспособност, чрез балансирано изпълнение върху различните по вид, обхват и привилегия обезпечения.   

 

Коментари:

„С 39 адвокати, включително адвокатите с отлична репутация Владимир Пенков и Иван Марков, Пенков, Марков и партньори“ е една от най-големите кантори в България с достатъчно ресурси да задоволи търговско-правните нужди и на най-големите клиенти.“
„Работили сме с екипа на Пенков, Марков и партньори по редица сделки за финансиране във връзка с наши текущи проекти в областта на недвижимите имоти. За нас те се доказаха като много ефективни и целенасочени, с добри познания относно пазара и позициите на различните банки по ключови за нас въпроси, както и с доброто структуриране на гаранциите по кредитите, така че да не се налага да блокираме активи, които биха могли да се ползват като обезпечения по други кредитни инструменти. През последната година преминахме през няколко кръга преговори с големи банки, като винаги сме разчитали на компетентността на ПМ&П.“
повече