logo-right

Договори за кредит


С въвеждането на правилата на пазарното стопанство и свободната стопанска инициатива нараства нуждата от добре структурирано и своевременно осигурено финансиране. Скоростта и мащабът при кредитирането на бизнеса са едни от измерителите на стопанския растеж.

В течение на годините доверието в кредитните институции е нееднозначно, като в условията на нестабилна икономическа обстановка както в България, така и в Европейския съюз, става изключително важно внимателното, точно и професионално формулиране на договорните клаузи при кредитирането. Това е твърде деликатен процес, предвид засилващата се консервативност на финансиращата страна, увеличената междуфирмена задлъжнялост и количеството на лоши кредити.

Умелото боравене с договорноправните институти при кредитирането се превръща в необходимост, както и професионалното водене на преговорния процес, при съчетаване на свободата при договарянето със съществуващите задължителни регулации.

В продължение на десетилетия екипът на PM&P подготвя и съветва огромен брой сделки по осигуряване на финансиране, като консултира както кредитодатели (банки, финансови институции, компании за потребителско кредитиране, агенции за експортно кредитиране), така и кредитополучатели и трети задължени лица – поръчители. В тази връзка изготвяме цялостната документация по кредитирането, заедно с необходимите корпоративни решения, валидното учредяване на съответни обезпечения, декларирането на кредите в Българска Народна Банка и т.н. Такъв комплексен подход при подготовката на кредитния проект ни дава възможност в случаите на отклонение от нормалното развитие на кредитното правоотношение да предприемем бързо и ефективно най-подходящите правни мерки в защита интересите на нашите клиенти.

 

Коментари:

„Пенков, Марков и партньори има опит в консултирането на банки и местни компании при осигуряване на трансгранично финансиране.“

повече