logo-right

Съд и арбитраж


Въпреки, че РМ&Р винаги се стреми чрез преговори да избегне съдебните и арбитражни дела за клиентите си, когато се окаже необходимо, дружеството оказва високоефективно процесуално представителство в държавния съд или доброволния арбитраж при разглеждането на граждански и търговски спорове.

Екипът на фирмата успешно защитава най-големия проект за вятърна централа на Enertrag пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, в знаков за сектора спор с държавния монополист Национална електрическа компания, относно валидността на сключен предварителен договор за присъединяване, като впоследствие това решение е окончателно потвърдено от Върховен касационен съд. С този успешен процес се налагат нови стандарти на мислене, с които всеки монополист ще се съобразява в бъдеще.

Адвокатите на РМ&Р имат солиден опит в областта на международния арбитраж, което е от предимство за нашите клиенти.

Високата успеваемост при воденето на дела, често усложнени поради липсата на единна съдебна практика, показва не само високата степен на професионализъм, но и добрата организация и ангажимент на адвокатите на дружеството. В тази връзка, като правен съветник на Coca-Cola Hellenic Bottling Company, екипът на РМ&Р, след редица успешни съдебни процеси, включително и чрез тълкувателно решение на Върховния съд по въпроса, успява успешно да защити признаването и възстановяването на ДДС върху амбалаж, превърнало се в последствие в постоянна съдебна практика.

Екипът на РМ&Р често води дела в областта на строителството, за нанесени щети или неизпълнение на договорни задължения. РМ&Р придобива все по-голяма практика и в събирането на вземанията на клиенти, което изисква добра координация и съвместна работа, свързани с воденето на дела и работата на частни съдебни изпълнители.

 

Лица за контакт:

 

Коментари:

„Тази държаща на качеството правна кантора се откроява все повече в областта на разрешаването на съдебни спорове. Отличава се с „внимание към най-дребните подробности и своевременните си изчерпателни съвети.“

„Екипът на Пенков, Марков и партньори е предпочитаният от нас избор в областта на разрешаване на спорове. Възлагали сме им да водят нашите административно-наказателни дела, административни спорове, търговски дела, спорове за установяване на собственост и деликтни дела. Имат добре структуриран, отзивчив и опитен екип, с много висок процент на успеваемост и способност да планира изпреварващо развитието на делата. Пенков, Марков и партньори са много прагматични, не си губят времето с излишни, чисто теоретични проблеми и решения, а насочват усилията си върху обозримите рискове и начините да ги предотвратят. Правните им становища са на много високо ниво.“

„Имаме добри впечатления от техния новопостъпил член – Павел Цанов, който започна да ни представлява по редица административно-наказателни дела и се отличава със спокойното си, овладяно присъствие в съдебната зала. Впечатлени сме и от по-младия им адвокат – Борис Стрижлев, който също притежава добри познания в областта на административното право и процес.“

 

„Силата на техния екип идва от това, че се подкрепят взаимно, общуват добре помежду си, като всеки върши своя дял от работата. Те са отлично сработен екип – всеки един от техните адвокати разполага с различен набор от умения и експертни познания, което им помага да виждат и предлагат подходи и решения, отчитащи множество различни аспекти на ситуацията.“

повече