logo-right

Обществени поръчки


Обществените поръчки играят все по-важна роля като организационно-правен инструмент за гарантиране на равнопоставеността и транспарентността при възлагане на поръчки от страна на държава, общини и другите предвидени в закона случаи. Много често те са свързани и с предоставяните от Европейския съюз финансови средства.

Съществуването на хармонизирани правила е важен стимул и мотивация за участие на инвеститори от чужбина и страната, които могат да разчитат на справедлива процедура за честен избор на победител, отговарящ на предварително определените условия и критерии.

Строго формализираните правила, разбира се изискват всички кандидати точно да отговарят на предявените критерии, както и във всички фази на процедурата стриктно да спазват изискванията за формата и съдържанието на офертата съобразно с предварително обявените условия.

В течение на последните години екипът на PM&P придобива огромен опит при консултирането на участниците не само във фазата на проучването на специфичните изисквания на възложителите, но и в установяването на най-важните и чувствителни условия, които изискват допълнително съобразяване, разясняване и адаптиране.

Разбира се, екипът подготвя цялата комплексна документация, отправя запитвания по процедурата и условията, както и при необходимост изготвя обжалвания както по административен, така и по съдебен ред.

Натрупаният опит и доброто познаване на практиката на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд са основа за голямата ефективност в работата на екипа на PM&P.

 

Коментари:

„Уважават г-жа Гайдарска заради позитивното отношение и нейният здраво стъпил на земята подход.“
повече