logo-right

Административен процес


В стремежа си за постигане на по-висока ефективност на съдебната система в периода след политическите промени, настъпили след 1989 г., законодателят постепенно обособява в рамките на съдебната система структура от специализирани административни съдилища, компетентни да разглеждат единствено административни дела. Системата на административните съдилища включва съдилища с ранга на окръжен съд и Върховен административен съд (ВАС), като висша съдебна инстанция в административното правораздаване, съществуващ паралелно с Върховния касационен съд, но със специална компетентност по административни дела.

Като висша съдебна инстанция в административното правораздаване, ВАС от една страна действа като крайна, касационна инстанция за решенията, постановени от административните съдилища, а от друга страна – като първа инстанция за обжалване на актове, определени със закон, като например актовете на редица регулаторни органи, сред които Комисията за защита на конкуренцията, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Комисията за регулиране на съобщенията и др. Освен това, ВАС е единствената съдебна инстанция, която е компетентна да решава спорове за законосъобразност на актове на Министерски съвет и министри, както и на подзаконови нормативни актове.

Сложната и комплексна структура на системата за съдебно обжалване на административни актове, обаче изисква значителен опит и познаване на реда и начина на функциониране на тази система, както и на административно-производствените правила, за да се осигури възможно най-ефективна защита на интересите на всеки един участник в търговския оборот, в неговите отношения и спорове с администрацията.

Екипът на PM&P има огромен опит в административното обжалване на всички нива на административната съдебна система и особено пред Върховния административен съд в процеса на обжалване на актове на регулаторните административни органи, като лицензии или откази за издаване на лицензии, актове за налагане на санкции за нарушения на правото на конкуренцията, актове по спорове за изпълнение на лицензионните задължения на монополни предприятия и др.

 

Коментари:

„Една от най-големите фирми в България, тази група адвокати се определя от клиентите като „утвърдена, с широки познания и способна да се ползва от създадените солидни контакти в цяла Европа“. Други я описват като „професионална, стриктна и с изключителен опит.“ Особено високо се цени опита на фирмата в сферата на съдопроизводството.“

повече