logo-right

Защита на потребителите


Българската правна уредба, регламентираща защитата на потребителите е изцяло хармонизирана с правото на Европейския съюз (ЕС), като имплементира съответните европейски директиви за общата безопасност на продуктите, отговорността за вреди, причинени от дефекти на стока, продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции, обозначаването на цените на стоките, неравноправните клаузи, заблуждаващата и сравнителната реклама и т.н.

Макар и не толкова активен като Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), регулаторният орган в областта на защитата на потребителите и правилата за търговия – Комисията за защита на потребителите (КЗП), функционира и следи за стриктното прилагане на правилата и вече разполага с богата практика в разследването и санкционирането на компаниите – производители и/или търговци, за нарушения на законовите правила в тази област в съответствие със съвременните нормативни изисквания за осигуряване на безопасност на стоките и услугите и адекватна защита на потребителите при покупка и употреба на стоки или услуги.

Предвид известното припокриване на тези правила с материята на нелоялната конкуренция, особено по отношение на заблуждаващата и непозволена сравнителна реклама, и като се има предвид, че българското законодателство поставя споровете за нелоялна конкуренция в компетентността на органа по конкуренцията и ги обвързва със същите санкции, като картелите и злоупотребите с господстващо положение, квалифицираният правен анализ и съвет в тази материя е от съществено значение за всяка компания производител или търговец на потребителски стоки.

Екипът на PM&P има значителен опит в материята, както при прилагането на сега действащия, напълно хармонизиран с правото на ЕС Закон за защита на потребителите, така и при предишните закони в тази област. Фирмата успешно представлява свои клиенти като Booking.com, Загорка (Heineken) и др. пред КЗП, а също  така консултира и провежда обучения по темата за клиенти като Coca-Cola Hellenic Bottling Company, Carrefour Group и др.

 

Коментари:

„... юристи от най-висока класа и както клиентите, така и колегите са единодушни, че са „изключително детайлни, инициативни и целеустремени.““

повече