logo-right

Българска търговско-промишлена палата

РМ&Р има дългогодишна история в работата си с Българска търговско-промишлена палата (БТПП). Тук водеща е и дейността на управляващия съдружник на дружеството, г-н Владимир Пенков, като дългогодишен член на УС и доскорошен заместник-председател на палата.

През годините на партньорството с БТПП, екипът на РМ&Р предоставя десетки становища и предложения за законодателни изменения и допълнения, имащи за цел постигане на по-добра защита на интересите на инвеститори и създаване на по-благоприятна бизнес среда. Екипът работи по Закона за концесиите, Закона за обществените поръчки, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за търговския регистър, Закона за енергетиката, Закона за енергията от възобновяеми източници и много други нормативни актове.

От няколко години екипът на РМ&Р е официален правен съветник на Българска търговско- промишлена палата по правните въпроси свързани с енергетиката, като в това си качество изготвя множество становища и участва в работата на работните групи в Народното събрание, където активно работи върху предложения за развитие и подобряване на правната рамка в полза на тази сфера.

Приносът на РМ&Р в работата на работните групи на палатата е високо ценен и през 2013 г., г-н Светослав Димитров, съдружник в адвокатското дружество, е избран за член на на Съвета по иновации и енергийна ефективносткъм БТПП, с което PM&P дава своя принос при развиване на нормативната база в тази област на икономиката.